Тожуда найыралдың ыяжы

  0
  8

  Республиканың эң ырак булуңнарының бирээзи – Тожу кожуунга Сарыг-Септиң 1 дугаар школазының десантызы, Өөредилге яамызының ажылчын бөлүү-биле кады «Чаңгыс дээр адаанда» деп төлевилелди таныштырбышаан, аалдап чедип чораан.

  Башкылар мастер-класстар, тематиктиг кичээлдер эрттирип турар аразында, Сарыг-Септиң онгу классчылары Тожунуң төп библиотеказынга баргаш, кожууннуң ивижилериниң дугайында фильмни сонуургап көргеннер. Тоора-Хемниң аныяк армейжилер отряды-биле кады митингиге киржип, Совет Эвилелиниң маадыры танкист Михаил Бухтуевтиң тураскаалынга чечек салганнар.

  Михаил Артемьевич Бухтуевтиң төөгүзү бо ийи школаны болгаш ийи кожуунну каттыштырып турар. Ол Тожуга чурттап турган, оон Сарыг-Септиң 7 чылдыг школазын доозуп алган. Шериг төөгүзүнүң ниитилелиниң саналы-биле Маадырга турсакааткан самбыраны ында тургускан.

  Төлевилелдиң киржикчилери улаштыр Ий суурже аъттаныпкан. Ий суурнуң болгаш чоок-кавы школаларның башкылары, школачылары оларны хлеб, дус-биле уткуп хүлээп ап, аалчыларга хөгжүм аялгалыг танцы-самын бараалгаткан.

  Каа-Хем кожууннуң өөреникчилери ивижилерниң амыдыралы-биле таныжып, тос-чадырның иштики дерилгезин сонуургап көрүп турганнар. «Чаңгыс дээр адаанда» деп төлевилелдиң байырлыг ёзу-биле таныштыргаш, ооң өөредилгелиг тайылбыр ажылын чергелештир чорудуп турган.

  Сарыг-Септиң, Ийниң, Адыр-Кежигниң школачылары хөглүглер болгаш тывынгырлар оюнунга киржип, флеш-мобту кады көргүскеннер. Холушкак командалар эп-найырал темазынга хамаарышкан оюн-тоглаага кыйгырыгларны, плакаттарны, таныштырылгаларны удур чогаадып көргүзеринге тывынгыр чоруун, салым-чаяанныын көргүскен.

  Чедип алган түңнелдеринге школачылар сеткилинден өөрүп, чоок кижилер дег куспактажып, найыралдыг өңнүктер апарганы – бо төлевилелдиң шын угланыышкынын бадыткаан. Школачы бүрүзүнүң адын болгаш өңнүктеринге күзээшкинин бижээн бүрүлерлиг «Найыралдың ыяжын» Ийниң школа музейинге арттырып каан.
  Сарыг-Септиң школачылары улаштыр Адыр-Кежигниң школазынга аалдап четкен. Ооң мурнунда Сарыг-Сепке кээп чораан өңнүктери – Адыр-Кежигниң өөреникчилери оларны уткуп хүлээп алганнар.

  Өңнүктерниң ужуражылгазы үр болбаан, аалчыларның чанып чоруур үези чоокшулаан. Ынчалза-даа, моон-даа соңгаар быжыг найыралдыг болурунуң демдээ кылдыр найыралдың ыяжынга кожааларны кады баглааннар. Тожунуң эвилең-элдек чону соңгу чүктүң ивилерин эккелген, аалчылар аажок өөрээн. Уруглар малды бир дугаар көрүп турар болган.
  Республиканың онзагай каас-чурумалыдыг черинге барып, чаа өңнүктерни тып алырынга дузалаан чаңгыс хүннүң аян-чоруу «Чаңгыс дээр адаанда» деп төлевилелдиң ачызында болган. Уругларның амыдыралынга уттундурбас чылыг, чырык сактыышкын болуп артып калыр. Чаа найыралдажып таныжып алган эш-өөрү-биле моон-даа соңгаар аралажып ужуражыр.

  Реклама