Тожуларга губернатор төлевилелдери

  0
  2

  Тожу кожууннуң бойдузунуң байдалы республиканың өске кожууннарындан ылгалдыг болгаш, тус черниң чурттакчы чонунуң амыдырал-чуртталгазы, ажыл-ижи база бир янзы.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол ону кичээнгейге ап көргеш, Тожунуң чурттакчы чонунуң ажыл-ижинге тааржыр, дузалыг төлевилелдерни боттандырып чорударын саналдаан.

  Тожунуң чурттакчыларының шаг-төөгүден бээр кылып келген ажылы – иви малды азырап өстүрери. Ынчангаш Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкини-биле “Ивижи өг-бүлеге эт-херексел” губернатор төлевилелин боттандырып чорудуп турар.

  Төлевилелдиң кол сорулгазы – тайганың тайгазында чурттап, ажылдап чоруур ивижилерге бүгү талазы-биле дузалаары. “Ивижи өг-бүлеге эт-херексел” губернатор төлевилели ёзугаар чылыг майгыннарны, спутник харылзаалыг телефоннарны, мотошанактарны садып берген.

  Бо төлевилелдиң ажыл-херээ улам калбарып, “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелдиң ивижилерге тааржыр дузазын болгаш чиигелделерин база ажыглап турар. Ооң түңнелинде иви малды хөйнү азырап өстүрер ажыл улам сайзырап, делгемчээн. Ивиниң баш саны илдеңи-биле көвүдээн. Иви малдың чүгле санын көвүдедиринче эвес, а ооң уксаазын экижидеринче улуг кичээнгейни салган. Ол ажыл эки түңнелдерни чоокку чылдарда бээр ужурлуг.

  Тожунуң балыкчыларынга болгаш аңчыларынга дузалаар, оларның ажыл-херээн амгы үениң деңнелинге чорудар сорулга-биле “Тайгада суур” губернатор төлевилелин боттандырып турар. Ооң баштайгы чадазы 2020 чылда чедиишкинниг күүсеттинген. Ий суур биле Хамсара кежигниң аразында автомобиль оруунуң бирги кезии туттунган. Арга-Хөл деп черде аңчылар болгаш балыкчылар турлааның тудуу бажың-балгады дээш өске-даа тудуглары-биле кады бүрүн доозулган.

  2021 чылда Ий биле Ырбан суурлар аразында автомобиль орууннуң септелгезин чорудуп, Тожу кожууннуң төвү Тоора-Хем суурга спорт шөлүн тудар.

  “Тайгада суур” губернатор төлевилели балык болгаш аңныыр ажылды сайзырадырынга деткимчелиг болганын балыкчылар биле аңчылар демдеглеп турар.

  Реклама