Туранда Марк Оюннуң музей-өрээлин ажыткан

  0
  2

  Тыва Республиканың Ордениниң кавалери, Совет Социалистиг Республикалар Эвилелиниң культуразының тергиини, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Туран хоорайның хүндүлүг чурттакчызы Марк Мырцынмаевич Ондар бистиң аравыска чораан болза 89 харлаар турган.

  Марк Оюннуң музей-өрээли Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнда ажыттынганы база төөгүлүг болуушкун.Ооң чогаадыкчы намдарынга, уран чүүлдүң сайзыралынга үлүг-хуузунга мөгейиг кылдыр, чырык адын мөңгежидери-биле ооң адын эдилеп чоруур уран чүүл төвүнге аңаа тураскааткан музей-өрээлди байырлыг байдалга ажыткан.


  – Марк Мырцынмаевич – езулуг Кижи, чоннуң тускай оглу, ол ам-даа бистиң чүректеривисте дириг, ооң ажыл-херээн уламчылаар бис – деп чылыг сөстер-биле чалгынналган байырны тус черниң бот-тывынгыр артистери ыры-шоор-биле каастаан.

  Марк Оюн хөй янзы салым-чаяанныг чораан, ол барык шупту хөгжүм херекселдеринге ойнап, үрер хөгжүм оркестрин билдилиг удуртуп чораан. Оон ыңай ол хемчеглерниң сценарийлерин шаг-даа чедирбейн тургузуп, режиссерлап, культура-массалыг хемчеглерни дуржулгалыг башкарып, аңгы-аңгы рольдарны сцена кырынга күүседип чораан уран кижи.

  Кезээде хөглүг-баштак, бодунга болгаш кады ажылдап чораан чаңгыс чер-чурттугларынга чогаадыкчы негелделиин, экииргээн болгаш дузааргаан туранчылар эки билир. Шупту талазы-биле болгаш үе аайы-биле сайзыраарынга ынак Марк Мырцынмаевич он-он культура ажылдакчыларының дагдыныкчызы, башкызы болуп, кижи бүрүзүнүң чүрээнге уран чүүлге ынакшылды оттуруп чораан. Ооң өөреникчилери, туранчылар, эш-өөрү шагдан тура тускай музей ажыдар деп бодалдыг турганнар.

  Марк Мырцынмаевичниң ачы-хавыязының үнелиин, ооң кылып чорудуп турган ажылын келген чон чылыы-биле сактып, ажыттынган музей-өрээлдиң аныяк өскенге ажык-дузалыын болгаш чоннуң уран чогаадыкчы делегейин байлакшыдып, уран чүүлге сонуургалын оттурар дээрзинге чигзиниг чок деп чугаалап турганнар. Байырлыг хемчегге аалчылар хөгжүм белээнден аңгыда, музейниң сайзыралынга дөмек болур акша үнелиг сертификаттарны сөңнээн.

  Хемчегге Марк Мырцынмаевичниң уйнуу болур чээни, «Саяннар» ыры-сам театрының балет артизи Кара Монгуш, Бии-Хем кожууннуң чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Орлан Байкара, кожууннуң төлээлекчилер хуралындан Владимир Шейбин, Долаана Манчик-оол, Сафьяновтар аттыг музейниң директору Татьяна Верещагина, культура килдизиниң даргазы Федор Анганзоров олар киришкен.

  ССРЭ-ниң культуразының тергиини, Бүгү-россияның агитбригадалар мөөрейиниң дипломантызы, Бүгү-эвилелдиң улусчу чогаадылга фестивалының лауреады, Россияның чоннар ассамблеязының хүлер медалының эдилекчизи чораан Марк Мырцынмаевич Оюннуң музей-өрээли Туран хоорайда ооң адын эдилээн уран чүүл төвүнде эжиин ажыткан.

  Реклама