Туризм төвүнде Шагаа

  0
  4

  Республиканың туризм ажылдакчыларының аразынга тыва улустуң национал оюннарынга маргылдааларны Шагаа байырлалының бүдүүзүнде Тываның туризмниң информация төвү эрттирген.

  Маргылдааларга Тес-Хем, Улуг-Хем, Чеди-Хөл, Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Кызыл кожууннарның туризмниң информация төптериниң, «Джаз тревел» туризм операторунуң болгаш «ТуванТрип» туризм агентилелиниң командалары киришкен.

  Командаларның кежигүннери тевек теверинге, кажыктап ойнаарынга, кожамыктар ырлаарынга, йөрээлдер чугаалаарынга болгаш манчы чииринге маргылдаалашкан. Тевек теверинге болгаш кажык ойнаарынга маргылдаалар дыка чидиг болгаш солун эрткен. Командаларның кежигүннери туризм ажылдакчылары тыва национал оюннарның дүрүмнерин эки билирин, чараштыр ойнаарын көргүскен.
  Кожамыктап ырлаарынга болгаш йөрээл салырынга мөөрейлер туризм ажылдакчылары тыва улустуң аас чогаалын багай эвес билирин бадыткаан.

  Эң чараш йөрээл дээш Сүт-Хөлдүң, эң дээре кожамыктар дээш Тес-Хем кожууннарның туризмниң информация төптери онзагай белектер-биле шаңнатканнар. Тыва улустуң национал оюннарынга эң идепкейжи киржилге дээш «ТуванТрип» туризм агентилелиниң командазынга тускай белек тывыскан.

  “Манчыларны амданнанып чииринге» Тес-Хемниң, “Манчыны эң дүрген чииринге” Кызыл кожууннуң командаларының кежигүннери тергиидээннер.

  Шагаа байырлалының бүдүүзүнде тыва улустуң национал оюннарынга маргылдааларга бирги черни Тес-Хем кожууннуң “Шара-Нуур” командазы чаалап алган, ийиги болгаш үшкү черлерни Кызыл кожууннуң “Хөлчокпеннер”, «Джаз-Тревел» туризм операторунуң “Хырбача” командалары тус-тузунда ээлээннер.

  Тыва улустуң национал оюннарынга маргылдааларны Шагаа мурнуу чарыында организастап эрттиреринге дузазы дээш “Өлчей”, «Ваниль» «ПастаБар» «РыбаЛав” кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдерниң, “Азимут” отелдиң, Алдан-Маадыр аттыг национал музейниң удуртукчуларынга өөрүп четтиргенин Туризмниң информация төвүнүң удуртулгазы өөрүп четтиргенин илереткен.

   

  Реклама