Тыва – өскерлиишкиннерниң белдиринде

  0
  4

  Тываның Гуманитарлыг болгаш тускай эртемнер шинчилээр институдунуң эртем ажылдакчызы Артыш Моңгуш:

  – Россияның Чазааның Даргазы Михаил Мишустин баштаан чазак делегациязының кээп чорааны – Тыва улуг өскерлиишкиннерниң белдиринде турар дээрзин чугаалап турар.

  Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программазының кызыгаары-биле чаа объектилерни тудуп, чаа бүдүрүлгелерни тургузуптарга, чаа ажылчын олуттар тыптып, ажылдаар эр холдар негеттинип келир.

  Тыва «эр улустуң культуразын» өөренип шинчилеп, сагыш човап чоруур кижиге, меңээ, бо программаның ачызында дыка хөй эр улустарның ажыл тып ап турарын көөрү өөрүнчүг-дүр. Оларның артында өг-бүлелери болгаш уруг-дарыы бар болгай. Бир эвес эр кижи доктаамал акша-шалыңныг, бедик орулгалыг болур болза, ооң өг-бүлезиниң иштинге ат-алдары бедий бээр.

  Чамдыкта хөй түңнүг саннар бижээн медээлер номчуп тургаш, бөдүүн чоннуң амыдырал байдалын экижидер, ниитилелде ядыы-түреңги болгаш социал дүшкүүрлүг чорукту чавырылдырар чүүлдер ооң артында турарын билбейн турар бис.

  Реклама