«Тыва — бистиң өргээвис» Чөөн-Хемчикте

  0
  15
  «Тыва — бистиң өргээвис» Чөөн-Хемчикте

  Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскааткан улусчу чогаадылганың “Тыва — бистиң өргээвис» фестивалы амгы үеде кидин түлүк чоруп турар.

  Бөгүн Чөөн-Хемчик кожууннуң сумуларының улусчу чогаадылганың бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң көрүлдези Чадаана хоорайның Мерген-Херел Моңгуш аттыг Культура бажыңында эрттип турар.

  Улусчу чогаадылганың “Тыва — бистиң өргээвис» фестивальдың көрүлделери март 17-де эгелээн. Кожуун чергелиг көрүлделерге республика деңнелдиг фестивальдың киржикчилерин шилип ап турар.

  Барыын-Хемчик кожууннуң сес сумузунуң бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң көрүлдези Кызыл-Мажалык суурнуң Культура ордузунга дүүн, апрель 4-те болуп эрткен.

  Бөгүнге чедир “Тыва — бистиң өргээвис» фестивальдың көрүлделери Бай-Тайга, Барыын-Хемчик дээш 12 кожууннарда болгаш Ак-Довурак хоорайда эрттип каапкан. Арткан кожууннарга көрүлделер апрель 12-ге чедир бүрүнү-биле дооступ, фестивальдың республика чергелиг көрүлдезиниң киржикчилери илереттинген турар ужурлуг.

  Апрель он үштен чээрбиниң хүнүнге чедир найысылал Кызыл хоорайда Сергей Пюрбю аттыг улусчу чогаадылга бажыңынга каш хүн дургузунда уламчылаар республика чергелиг улуг көрүлдеге кожууннарга эрткен көрүлделерниң тиилекчилери киржир. Олар шупту уран чүүлдүң янзы-бүрү хевирлеринге кайгамчыктыг салым-чаяанныг, бедик мергежилдиг бот-тывынгыр артистер.

  Тываның болгаш ооң найысылалы Кызыл хоорайның уран чүүлге хандыкшылдыг чурттакчылары “Тыва – бистиң өргээвистиң” онзагай байырлалын четтикпейн манап турарлар.

  Реклама