Тыва дылда мультфильмнер

  0
  2
  Орус болгаш даштыкы дылдарда мультфильмнерни бичии уруглар дыка сонуургап көөр. Ооң маадырларының чугаазын дыңнап, чүгле тыва чурттакчыларлыг суурда уруглар безин орус дылга чугаалап турар апарганын ада-иелер, башкылар болгаш социологтар демдеглеп турар.
  Өске дылдарда мультфильмнерниң маадырларының чугаазын тыва дылче очулдургаш, бичии уруглар төрээн тыва дылынга чугаалап өөренир байдалды тургузар ажылды республикада чорудуп турар апарган.

  Кызыл хоорайның ССРЭ-ниң улустуң башкызы А.Араптан аттыг № 2 ниитиг билиг ортумак школазының 5-9 болгаш 10 класстарының өөреникчилериниң аразынга “Мультфильмнерниң тыва чугааже эң дээре очулгазы” деп мөөрейни Тыва филологияга салым-чаяанныг уруглар төвү 2020 чылдың декабрь айда организастаан.

  Мөөрейге 33 класстарның өөреникчилери киришкен. Ооң баштайгы чадазынга “Үш диис” деп мультфильмнерниң сөзүглелдерин, оларның утказын өскертпейн, тыва дылче очулдурар. Ийиги чадазынга очулганы мультфильмниң серияларының бирээзиниң маадырларның чугаазынга таарыштыр аянныг номчуп, тыва дылда мультфильм кылдыр үндүрер.

  “Үш диис” мультфильмниң сөзүглелин тыва дылче очулдурганында үжүк-бижик частырыглары бар, ооң маадырларының чугаазынга тыва дылче очулганы таарыштыр номчуурунга бергедээшкиннер турган-даа болза, чогаадыкчы ажыл оолдар-уругларга дыка сонуурганчыг, мультфильмнерни тыва дылче очулдурарының баштайгы арга-дуржулгазы чедиишкинниг болган деп демдеглеп болур.

  Тыва дылче мультфильмнер очулдурарының мөөрейинге бирги черни 9 «а» класс (удуртукчу башкызы Сайсуу Куулар), ийиги черни 7 «м» биле 5 «в» класстар (удуртукчу башкылары Шолбаана Ондар, Долаана Ооржак), үшкү черни 8 «д» биле 6 «б» класстар (удуртукчу башкылары Аида Багай-оол, Кара Куулар) ээлээннер.

   
  Реклама