Тыва хөгжүм кичээлдери эгелээн

  0
  0

  ТывКУ-нуң уруглар университединде “Тыва хөгжүм” бөлгүмү ажыттынганын @tmgnews17 дыңнадып тур. Национал хөгжүм херекселдери-биле таныштырылга таварыштыр школачыларның тыва культурага, езу-чаңчылдарга сонуургалы күштелир дээрзинге башкылар идегеп турар. Школачыларга кичээлдерни Кызылдың педагогика колледжиниң ийиги курузунуң сургуулдары чорудар.

  Бир дугаар кичээлде-ле уруглар хылдыг хөгжүм херекселдери – бызаанчы, игил, дошпулуур-биле таныжар аргалыг болган. Оларга хөгжүм херекселдериниң канчаар тыптып келген төөгүзүн, кылырының технологиязын таныштырган. Хылдыг хөгжүм херекселдери онзагай ужур-уткалыг деп чүүлдү уруглар билип алганнар. Ол хөгжүм херекселдери-биле ыры азы хөөмей күүселдезин үдээр, ол ышкаш чаңгыс бодун аялгалар күүседиринге ажыглаар.

  Ол ышкаш хөөмейниң хевирлерин уругларга таныштырган: сыгыт, каргыраа, борбаңнадыр, эзеңгилээр дээш өске-даа. Кичээлдиң төнчүзүнде башкылар биле уруглар тыва ырыларны хөгжүм херекселдериниң үделгези-биле ырлашканнар.

  Өөредилгеден дашкаар мындыг кичээлдер школачыларга национал хөгжүм херекселдеринге ойнап өөренип алыр база хөөмей болгаш ыры уран чүүлү-биле таныжар арганы бээр.

  Реклама