Тыва кадет кыс шылгараан

  0
  9
  Бүгү-делегейге билдингир орус улуг эртемден Александр Михайлович Бутлеров органиктиг каттыжыышкыннарның тургузуунуң дугайында теорияны ажытканындан бээр 160 чылынга тураскааткан химия эртеминге XLV Бүгү-российжи эртем-практиктиг конференцияны школачылар аразынга Санкт-Петербургтуң күрүне университеди март айның 22-27 хүннеринде эрттирген.

  Эртем-практиктиг конференцияга үш даштыкы чурттардан, Россияның 21 областарындан, 26 хоорайларындан химия эртеминге кончуг салым-чаяанныг оолдар, уруглар киришкен. Олар 139 шинчилел ажылдарын бо улуг эртем-практиктиг конференцияга кииргеннер.

  Жюриниң составының кежигүннери Санкт-Петербургтуң күрүне университединиң химия институдунуң профессорлары, доцентилери, ассистентилери, аспирантылары, Санкт-Петербург хоорайның школаларының химия эртеминге эң шыырак билиглиг башкылары, ол ышкаш конференцияның деткикчилери – химиктиг бүдүрүлге фирмаларының төлээлери. Олар школачыларның шинчилел ажылдары-биле кичээнгейлиг таныжып, сайгарып көрген.

  Кызылда президентиниң кадет училищезиниң 81-ги взводунуң кижизиттирикчизи Сылдыс Шогжал башкызы Азияна Зайцеваның удуртулгазы-биле химия эртеминге кылып чоруткан шинчилел ажылын жюриниң кежигүннеринге онлайн хевирге таныштыргаш, оларның улуг сонуургалын хаара туткан.

  Бүгү-российжи эртем-практиктиг конференцияга Сылдыс Шогжалдың ажылы “кончуг шыңгыы болгаш чараш” деп үнеледип, бирги чергениң дипломунга төлептиг болган.
  Реклама