Тыва ойнаарактар ус-шеверлери

  0
  12
  Тыва ойнаарактар ус-шеверлери

  Республиканың республиканың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң ажылдакчыларының эгелээшкини-биле Тываның ойнаарактар ус-шеверлерниң эвилелиниң активи-биле чаа чылда баштайгы ужуражыышкын Сергей Пюрбю аттыг улусчу чогаадылга бажыңынга болуп эрткен.

  Тываның ойнаарактар ус-шеверлериниң эвилелиниң келир үеде планнарын болгаш эвилелдиң ажылын шуудадырының айтырыгларын ол ужуражыышкын үезинде сайгарып чугаалажып, бодалдар болгаш санал-оналдарны солушкан.

  Эрткен чылдың чайынында “Национал хептиг ойнаарак” деп бүгү-российжи делгелге Москва хоорайга болуп эрткен. Ол улуг делгелгеге Россияның 58 регионнарындан 130 ус-шевер мастерлер киришкен.
  Тывадан ус-шевер Алдынай Сагаачы бодунуң кылганы “Найыралдыг өг-бүле” деп ойнаарактар коллекциязын ол делгелгеге киириштирген. Бо коллекция делгелгениң организакчыларының болгаш киржикчилериниң кичээнгейин бодунче хаара туткан. Тыва ойнаар-кыстар болгаш өске-даа ойнаарактар боттарының тускай национал онзагай ылгалы-биле кижилерниң сонуургалын оттуруп, хереглел рыногунга боттарының туружун ээлеп болур дээрзин бүгү-российжи делгелгеге көргүскен.

  Ооң бир бадыткалы ыяштан ойнаарактар чонуп чазаарының ус-шевер мастери, Тываның ойнаарактар ус-шеверлер эвилелиниң баштаар чериниң даргазы Андрей Кара-Салдың ужуражылгага эккелген бир янзы овур-хевирлиг ойнаарактары болган.

  Март айда демдеглеп эрттирер Бүгү делегейниң ойнаарактар ус-шевериниң хүнү-биле холбаштыр “Ойнаарактар делегейи” деп делгелге-садыглаашкынны организастап эрттирерин республиканың республиканың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң ажылдакчылары ус-шеверлерге саналдаарга, олар ук саналды күзелдии-биле деткээннер.

  Республикага болгаш өске-даа регионнарга болуп эртер мөөрейлерге, делгелгелерге тыва национал ойнаарактар кылып турар ус-шеверлерниң киржилгезин кады белеткээр болгаш боттандырарын база ийи тала дугурушкан.

   

  Реклама