Тыва поэзияның дээжизи

  0
  4
  Владимир Саарымбуу,
  Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

  Ногаан чайның тоолзуг хүнү

  Дүштеримге чашкы шаавыс чуруттунуп,
  Дүне безин хүндүс ышкаш көзүлгүлээр.
  Черниң кыры базар чер чок – чечек бүргээн,
  Челээш кырлап, сенче чоруп орар-дыр мен.

  Шалыңнардан эргелиг хүн херелдерин
  Адыжымга дозуп алгаш, сенче сундум.
  Арның кызып, дидим эвес көрүжүңде
  Чажырттынмас ынакшылдың оду хып тур.

  Аас-кежик салым-чолун ужуктап каан,
  Чүрээвисте уттундурбас ногаа чайның
  Чүден чараш, хуулгаазын тоолзуг хүнүн,
  Аккан хем дег, шуушкан чылдар балай албас.
  1989.

  Улам дендээр

  Ырак черде
  Ынаам кысты сагынгаштың,
  Кудараксап,
  Куюмнай-даа бергилээр мен.

  Чараш чаңың
  Сагыжымга чуруттунуп,
  Эктимге дээп,
  Эргелени бергилээр сен.

  Ажыл-иштиң
  Агымынга алыскаштың,
  Айда, чылда
  Аргышпайн-даа баргылаар бис.

  Ынчалзажок
  Уруг эжим ыраан тудум,
  Ынакшылым
  Улам дендээр, чалгынналыр.

  * * *

  Калбак шөлге кадыыр чайып чоруп турдум,
  Канчангаш-ла карак уштап көрүп кагдым:
  Кескен сиген аразында кызыл чечек
  Келдеш дигеш, ооргаже кээп ушту.

  Сактырымга, бүрүлерден борбак шалың,
  Карак чажы төгүлген дег, ышкаш болду.
  Сөгедектей олурупкаш, көрүп ор мен –
  Канчап ону эскербейн барганым ол …
  Реклама