Тыва поэзияның дээжизи

  0
  6

  Юрий Кюнзегеш,
  Тываның улустуң чогаалчызы.
  * * *
  Суузун харны каш арт ажыр сывыртааштың,
  Шугулдаан хат шуурган болуп хуула берген.
  Дүъште чаа-ла каалама оруктарны
  Дүвү хөме хөртүктээштиң, муңгаштапкан.

  Орук үндүр шанактаныр чорумалды
  Орта манап, хүнзевейн чорупкан мен.
  Шуудун харааш, менче уткуй үнериңде:
  “Шуурган кажан намдаарыл?” – деп айтырбаан сен.

  Кыжын, чайын кайыже-даа аъттаныр дээш,
  Шавылыырже холум сунгаш, ээгип чыда,
  Шак ол хүннү болганчок-ла сактып кээр мен.

  Кыржаң соокта, бедик артка, чүгле ынчан
  Частып келген шеңне чечээ ам-даа меңээ
  Чалар от дег чалбырааштыг көстүп чоруур.
  1957
  * * *
  Хирээ ышкаш бизеңнерлиг,
  Көгерерген бедик сынның
  Хип дег чуга дөзезинче
  Көзенектен көрүп ор мен.

  Сактырымга, ыракта сын,
  Хөлчүңүм сээң аржыылың дег,
  Салгын-сырын аайы-биле
  Хөлбеңейнип кээр дег болду.

  Үрде чарлып, үдештивис,
  А сээң чүрээң мээң-биле
  Үргүлчү-ле кады чорду.

  Ажыл, дышка чоктавазын
  Бодап чор мен. Чедип келгеш,
  Бодуң харын көргей-ле сен.
  1958
  * * *
  Саргатчай
  Дүгтектигниң ындынналган хөңнүнде
  Дүвүренчиг ынакшылдың ыры дег,
  Дүне, хүндүс соксаш дивес саарыгның
  Дүлгээзинниг ырын дыңнап өскен мен.

  Сайлыг элдиң чараш дажы – сайзанак,
  Саргатчайның аяс кылаң дээринде
  Чайга таалап, салдап ойнаан хамнаарак
  Сагыжымда уттундурбаан, эргимим.

  Мурнуу чүкче чанган куштар көргенде
  Муңгаранчыг, чалыы чүрек саргып кээр –
  Харлыг дүвү доюлдурган шуурганның
  Каржы, шугул даажын дыңнап өскен мен.

  Хөртүк-биле сомнап кааным – сарадак
  Көктүг чайның изиинге-даа эривээн.
  Хөлчүңүмнүң ошкап кааны – чалбырааш,
  Көс дег, от дег, чаъска, хатка өшпестээн.

  Хүлер хүрең шырайлыг кыс алгап каан
  Хүннээректээн ынакшылым кавайы,
  Уран ырым, салым-чолум эгези –
  Уруг чаштан өскен черим Саргатчай!
  1972

  Реклама