Тыва спортчуларниң тиилелгези

  0
  7

  Ча адарынга Тываның спортчулары Россияның регионнарының аразында маргылдааларга тиилелгелерни удаа-дараа чедип ап турарлар. Эң ылаңгыя кылаштап шыдавас инвалид спортчулар боттарының арга-мергежилин улам сайзырадып, маргылдаалардан тиилелгелер чок чанып келири ховар апарган.

  2021 чылдың январь 31 – февраль 5 хүннерде Орлов областың Орел хоорайда “Гринн” туризм комплекизиниң улуг конгресс-холлунга кылаштап шыдавас инвалид спортчуларның аразынга ча адарынга Россияның чемпионады болуп эрткен. Аңаа чурттуң 20 регионнарындан 120 адыгжылар чыглып келген. Тыва адыгжылар база бо улуг маргылдаага киришкен. Коронавирус аарыгның хамчыындан камгалалдың негелделери ёзугаар маргылдаа көрүкчүлер чокка эрткен. Спортчуларны деткиир, тура-сорукту кыптыктырар талалакчылары чок-даа болза, маргылдаа дыка чидиг байдалга эрткен.

  Россияның тулган адыгжызы деп ат дээш эр-даа, херээжен-даа спортчулар хууда болгаш команда аайы-биле маргылдааларга караларны чыынды кезектерлиг болгаш классиктиг чалардан адып турганнар.

  Хууда болгаш команда аайы-биле-даа адыышкыннарга Тываның командазының кежигүннери часпайн адарын көргүскеннер. Эр болгаш херээжен адыгжыларның холушкак командаларының аразынга классиктиг чадан кара адарынга бистиң командавыс бирги черни чаалап алган. Ооң кежигүннери Долаана Тоюндуп биле Руслан Очур бедик мергежилдиин бадыткааннар.

  Эр адыгжыларның чыынды командаларының аразынга маргылдаага классиктиг чадан кара адарынга Очур Руслан, Чалым Кыргыс болгаш Владлен Түлүш олардан тургустунган Тываның командазы ийиги черни чаалап алган.

  Бүгү Россия чергелиг бо маргылдаага Долаана Тоюндуп биле Хонделен Чымба “Россияның спорт мастери” аттың нормативтерин күүседип, бедик спортчу атка төлептиин көргүскеннер.

  Бистиң адыгжы спортчуларывыстың Россияның 2021 чылда чемпионадынга тиилелгелеринде оларның тренерлери В.А. Саржат-оол биле Ч.Д. Саржат-оол оларның үлүү улуг.

  Реклама