Тыва спорттуң хоочуну-биле ток-шоу

  0
  2

  Хоочун спортчу Бурунмаа Дөңгүр-оол-биле Шагаан-Арыгның Культура төвүнүң ажылдакчылары “Ток-шоу” дамчыдылганы эртттирген. Бурунмаа Монгушевна бодунуң ажыл-ишчи болгаш спортчу амыдырал-чуртталгазының дугайында ток-шоунуң киржикчилеринге чугаалап берген. Хөктүг болгаш каттырынчыг болуушкуннарны-даа сагынган. Хоочун спортчу аныяктар-биле ырлап-шоорлаан-даа. Дамчыдылга үезинде каткы-хөг чаңгыланып турган.

  Республиканың спортчу ниитилелинде, эң ылаңгыя хоочуннарның аразында, хоочун херээжен спортчу Бурунмаа (Арина) Дөңгүр-оолду билбес кижи чок дээр болза, хөөредиг чок. Амгы үеде Бурунмаа Моңгушевна 72 харлыг-даа болза, хоочун спортчулар аразында кожуун болгаш республика чергелиг маргылдааларга киржип, шаңналдыг черлерни чаалап ап турар.

  Бурунмаа Седии (адазының аайы-биле фамилиязы) төрүмелден орлан-эрес, оолдарзыг аажы-чаңныг уруг чораан. Элээди кыс апаргыже чедир колдуунда төрелдери, эш-өөрү оолдар-биле кады чоруур, аът мунар, тевектээр, ча адар дээш эр улустуң оюннарын ойнаар. Ортаакы класстарга стол теннизинге, хаактаарынга аажок хандыкшый берген. Хаак спортунга ооң хандыкшылынга акызы Оюу Седииниң салдары улуг болган. Акызы аныяанда Тываның шыырак хаакчыларының бирээзи, республика чергелиг маргылдааларга тергиидеп, ол шагда Тыва автономнуг областың спортчу адын Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүък маргылдааларынга чедиишкинниг камгалап, шаңналдыг черлерни чаалап ап чораан.

  Стол теннизинге, хаактыг болгаш чадаг чарышка Бурунмаа Моңгушевна кожууннар болгаш республика чергелиг маргылдаарга үе-чергези эң шыырак спортчуларның бирээзи. Чижээлээрге, 2015 чылда, 67 харлыында, Тыва Республиканың хоочун спортчуларының аразынга чадаг чарышка бирги черни ээлеп, тиилеп үнген. 2019 чылда, 71 харлыында, хоочуннар аразынга республика чергелиг хаак маргылдаазынга чиик-чиик маңнааш, хамыкты кайгаткан.

  Бурунмаа Моңгушевна чүгле кончуг шыырак спортчу эвес, аныяк спортчулар-биле арга-сүмезин үлежип чоруур дагдыныкчы. Спортка көскү тиилелгелери, республикага спорттуң хөгжүлдезинге киирген улуг үлүү дээш Бурунмаа Моңгушевнага “РСФСР-ниң спортунуң хоочуну”, “Тыва Республиканың күш-культуразының болгаш спортунуң тергиини” хүндүлүг аттарны тывыскан.

   

   

  Реклама