ТЫВА УКСААЛЫГ МАЛДЫ ТОДАРАТКАН

    0
    43

    3 чыл бурунгаар Рязань хоорайда Россияның аът талазы-биле эртем-шинчилел институдунуң Александр Зайцевке удурткан тускай эртемниг специалистери тыва уксаалыг малдарны шинчилээр ажылды чорудуп эгелээш, 8900 ажыг аъттың ханын алган соонда бистиң республикада езулуг тыва уксаалыг чылгы мал бар — деп түңнелди үндүрген. Бо хүннерде ийи ажыл-агый: Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг сумузунда «Теректиг» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң удуртукчузу Виктор Довууевич Чооду база Кызыл кожууннуң Элгес-Аксы суурда Белек Дыдыраш-оолович Монгушка удурткан арат-фермер ажыл-агыйы Россия Федерациязының көдээ ажыл-агый яамызындан тыва аъттар өстүрүп, азырап чоруур дугайында лицензия — чөпшээрелди манап турар.

    Реклама