Тывада чер шимчээшкини

  0
  0

  Бөгүн, февраль 21-де, эртенгиниң 8 шак 30 минута үезинде Тываның чурттакчылары чер шимчээшкини ийи удаа болганын эскергеннер. Кызыл хоорайның хөй каьт бажыңнарының чамдык чурттакчылары бажыңнарындан үнүп келгилээн. Ынчалза-даа дүвүрээзин чурттакчы чон ортузунга үнмээн.

  Ол дээрге Тожу кожуунда Адыр-Кежиг суурдан чөөн талазында 85 километр ырак черге 5,7 магнитудалыг чер шимчээшкини болганы-дыр. Чер шимчээшкининиң күжү Адыр-Кежиг суурга 3,8 балл, найысылал Кызылга 2,7 балл болган.

  Чер шимчээшкининиң уржуунда бажың-балгат үрелиишкиннери чок, озал-ондак болбаан деп республиканың Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албаны чурттакчы чонга социал четкилер болгаш соталыг харылзаа дамчыштыр дыңнаткан.

  Сөөлгү чылдарда чер шимчээшкиннери Тываның чөөн талакы девискээринге, Каа-Хем биле Тожу кожууннарга болганын чурттакчы чон демдеглеп турар.

  Реклама