Тывада демир-бетон кылыгларын бүдүрүп эгелээн

  0
  0
  “Восток” кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел республикада оруктар тудуп, септеп турары Тываның чурттакчыларынга эки билдингир болгай. Ындыг-даа болза демир-бетон кылыгларының шугумун орукчулар тургузуп, бажың-балгат тудуунга чугула херек демир-бетон кылыгларын бүдүрүп эгелээни оларның ажылында чаа чүүл.

  Республиканың орукчуларының тудуг материалдарын кылып үндүрүп турары-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол таныжып чораан. Хөй каът бажыңнарның квартираларының демир-бетон дээвирин, бажыңнар таваанга салыр блоктарны кылырын ажылчыннар республиканың удуртукчузунга херек кырында көргүскеннер.

  Демир хеп иштинге арматураны тускай дериг-херексел-биле тудуштуруп салыры, ооң соонда белен суук бетонну кудары дээш ажыл элээн нарын болгаш берге болган. Дээвирни болгаш блокту тускай хепке куткан соонда ону бустуг камерага доктааткан үе-шак дургузунда кургадыр тудар ужурлуг.

  Орукчуларның кылганы белен продукцияны Шолбан Кара-оол көргеш, оларның шынары кожа регионнарда бүдүрүп үндүрүп турар тудуг материалдарының шынарындан багай эвес дээрзин демдеглээн.

  “Восток” кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел чүгле демир-бетон кылыглары бүдүрүп турар эвес, лего-тууйбуну база үндүрүп турарынга республиканың удуртукчузу таарзынган. Ындыг тууйбуну бүдүрериниң технологиязы нарын, ынчалза-даа амгы үеде тудугда калбаа-биле ажыглаттынып эгелээн материал. Даштыкы хевиринден-не шаандан бээр тудуглар тудуп үндүрүп турган тууйбулардан ылгалдыг. Ооң-биле туткан бажың-балгат аянныг кылдыр көстүр.

  2021 чылда демир-бетон кылыгларының бүдүрүлгезиниң хемчээли 40 муң кубометр болур, 2024 чылга чедир 60 муң кубометрге көвүдээр деп Шолбан Кара-оолга «Восток» КХН-ниң директору Сергей Уюсов дыңнаткан.

  – Демир-бетон кылыгларын республиканың бодунга бүдүрүп турар апарганда, Саян артындан ол тудуг продукциязын Тываже киир сөөртпес апаар бис. Республикаларның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң амы-хууда программазы ёзугаар баштайгы төлевилелди боттандырганывыс ол-дур – деп Тываның Баштыңы чугаалаан.
  Реклама