Тывада хөй-ниитиниң хайгаарал штавы ажыттынган

  0
  7
  Тывада хөй-ниитиниң хайгаарал штавы ажыттынган

  Бөгүн Кызылга Тываның Хөй-ниити палатазының чанында хөй-ниитиниң хайгаарал штавының ажыдыышкыны болган. Хөй-ниити палатазының даргазы Анатолий Дамба-Хуурак штабтың ажылдап эгелээнин дыңнаткан. Ооң ажылдаар чурумунда чаа өскерлиишкиннер чок, чурумнуң өзек-таваанда эрги чылдарның соңгулда түлүүнүң иштинге хевирлеттинип тургустунган кол чүүлдери чыдар.

  Хоойлужудулгада чаа чүүлдерниң дугайында Тываның соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна медеглээн.

  – Сентябрь 19-та чаңгыс аай бадылаашкын хүнү бо чылын үш хүн уламчылаза хөңнү хире. Кандыг-чүү-даа болза, чурттуң регионнары ук болуушкунга белен турар болза эки. Бо талазы-биле Төп соңгулда комиссиязының төнчү шиитпири Күрүне Думазынче депутаттарның соңгулдаларын чарлаарының дугайында Россияның Президентизиниң Чарлыының соонда билдинер. Оон аңгыда, бо чылдан эгелеп Төп соңгулда комиссиязы болгаш регионнарның соңгулда комиссиялары интернетте хоойлу-дүрүмге дүүшпес суртаалды балаарын дилээр эргелиг.

  Хайгааракчының эрге-байдалы база чамдык өскерлиишкиннерге таварышкан. Шак ынчалдыр, чүгле соңгулдалар эртип турар регионда бүрүткеткен хамаатылар РФ-те соңгулдаларга хайгааракчы болуп болур. Биеэде дег олар соңгукчуларның даңзызы-биле, соңгулда комиссиязының протоколдары болгаш кирген билдириишкиннерниң даңзызы-биле таныжар, соңгулда участогундан дашкаар черлерге бадылаашкын чоруп турда, аңаа олуржур эргелиг. Ооң-биле чергелештир хайгаарыкчы кижи соңгукчунуң дилээ-биле ол дээш ат салыр, а ол ышкаш соңгулда хуудузун алганынга ат салыр, соңгукчу дээш бюллетеньни долдурар эрге чок.

  Сентябрь 19-та Күрүне Думазының депутаттарының, республиканың дээди албан-дужаалдыг кижизиниң соңгулдалары, а ол ышкаш тус черниң 35 хире соңгулдалары болуп эртер дээрзин Олег Фортуна дыңнаткан. “Бир соңгулда түлүү өскезинге каътташкак болуп турар-дыр” – деп, ол чугаалаан.

  Хөй-ниити палатазының оралакчы даргазы Юрий Ананьин хөй-ниити хайгааралының ролю – ол дээрге ниитилел хайгааралының хевириниң бирээзи-дир деп демдеглээн. Тываның Хөй-ниити палатазы 2017 чылдан тура хайгааракчылар белеткээриниң талазы-биле четчир арга-дуржулгалыг, ынчан хоойлу аңаа хөй-ниити хайгааракчыларын төлээледир эргени берген. Ол-ла чылдан эгелеп, бадылаашкынның чорудулгазын хайгаараар кижилер-биле ажылды шыңгыыраткан.

  Шак ынчалдыр, 2018 чылдың президент соңгулдаларында 512, 2019 чылда республика парламентизиниң соңгулдаларында – 282, а Конституцияже өскерилгелерниң талазы-биле бадылаашкынга 2782 хайгааракчыны киириштирген. Бир эвес мооң мурнунда 183 участок соңгулда комиссиязы турган болза, бо чылын ооң саны 3 катап көвүдээн.

  Хөй-ниити палатазының даргазы Анатолий Дамба-Хуурак штаб кежигүннериниң аттарын адаан.Кежигүннерниң санында аржаанчы эртемден Кара-Кыс Аракчаа, «Тываның Журналистер эвилели” регион салбырының даргазы Эльвира Лифанова, медицина палатазының баштаар чериниң даргазы Росси Күжүгет, билдингир хөй-ниити ажылдакчызы Хонук-оол Монгуш болгаш өскелер-даа бар.
  Штабтың даргазынга Тываның Хөй-ниити палатазының оралакчы даргазы Юрий Ананьин томуйлаткан.

  Реклама