Тывада шеглел-кызыгаарлаашкынны чымчаткан

  0
  0
  Тывада шеглел-кызыгаарлаашкынны чымчаткан

  Коронавирус халдавыры-биле аарыырының эпидемиологтуг байдалының чавызаанының ачызында, Тываның Чазаа биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук объектилериниң ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр киирген шеглел-кызыгаарлаашкынны чымчадырының дугайында шиитпирни хүлээп алган. Тыва Республиканың Чазааның 2021 чылдың февраль 5-те хүлээп алган № 41 доктаалынга дүүштүр:

  — хөлзээзинниг ажыл-хемчеглер эрттирер черлерге (үүрмектеп садыглаашкынның, ниитиниң чемненилгезиниң объектилеринге, спортчу, корпоратив, юбилейлиг, өг-бүле хемчеглеринге, ойнап-хөглээр болгаш дыштаныр албан черлеринге) келген кижилер-биле долдунугнуң үлүү оран-саваның 2,5 дөрбелчин метринге-ле 1 кижи онаажып турар кылдыр улгадыр;

  — театрларга, кинотеатрларга (кинозалдарга), концерт залдарынга көрүкчүлерниң долдунуун 25 хуудан 50 хуу чедир улгаттырар;

  — ниитиниң чемненилге черлериниң дүнеки үеде ажылдаар чурумун шеглел-кызыгаарлаашкын чок болдурар, чүге дизе оларның бүгү ажылдакчылары COVID-19-тан тарылганы эрткен;

  — бүдүрүлгеге (албан черлеринге) кандыг-даа хөлзээзинниг ажыл-хемчеглерни эрттирерин хорувас, өске коллективтерниң эрттирип турары хемчеглерге ажылдакчыларның киржилгезинге хамаарыштыр шеглел-хоругну уштур.

  Бедиткен белеткелдиң чурумунда СП 3.1.3597-20 санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерниң 4.4 пунктузунда көрдүнген санитар-эпидемиологтуг (профилактика) хемчеглерни ыяавыла сагыыр:

  — доктааткан чурум ёзугаар оран-саваның иштики агаарын хора чок болдурар;

  — дезинфекциялаар чепсек-херекселдерни ажыглап, шык аштап-арыглалды чорудары;

  — оран-саваны агаарладыры;

  — амы-хуунуң болгаш ниитиниң арыг-шеверин сагыырынга байдалдарны тургузары;

  — холду арыглап-аштаарынга холбаа чок санитайзерлер дериглерин тургузары;

  — бүгү ажылдакчылар болгаш келген кижилер маскаларны кеткен, 1,5 метр социал ыракшылды сагаан турур ужурлуг;

  — хууда камгалал дериглериниң, дезинфекциялаар хрекселдерниң, кеш антисептиктериниң 5 хонук курлавырының албан турары.

  Реклама