Тывага «Гагарин неделязы» эгелээр

  0
  2
  Тывага «Гагарин неделязы» эгелээр

  «Гагарин неделязын» апрель 5-тен 12-ге чедир “Октаргай дугайында күзел” деп Бүгү-россия акциязының иштинге чорудар болгаш Космонавтика хүнүнге база Юрий Гагаринниң ужудуушкунунуң 60 чылдаанынга тураскаадыр. Ону апрель 5-те Ю.А. Гагаринниң тураскаалының чанынга эрттирер. Аңаа киржир күзелдиг кижилерни чалап турар.

  Ук ажыл-хемчегниң кол сорулгазы болза, өзүп олурар салгалды чуртунга ынак болурунга кижизидери, төөгүнү кадагалаар херекке бистиң республиканың хамаатыларын, ылаңгыя аныяктарны, эвилелдээри, космос адырынга амгы үениң чедиишкиннерин нептереңгейжидери болгаш бодунуң чурту дээш чоргааралды хевирлээри болур.

  1961 чылдың апрель 12-де ажык октаргайже кижиниң баштайгы ужудуушкуну болган. Бо болуушкун кижи төрелгетенниң төөгүзүнге эң кол үе кезиндээ болуп арткан. Шак ынчаар Юрий Гагарин октаргай делгемин шиңгээдип алыышкынын ажыткан. «Восток-1» кораблинге тоолчураан ужудуушкун 108 минута үргүлчүлелдиг болуп, чурттуң болгаш делегейниң төөгүзүн өскерткен. Бистиң чурт Черни долгандыр орбитаже кижилиг космос кораблин салып үндүрген баштайгы чурт болган.

  Реклама