Тывалар тиилээннер

  0
  2
  Тывалар тиилээннер
  Сумо хүрешке Россияның бирги чери дээш Казань хоорайга февраль 13-те болуп эрткен маргылдаага тывалар бүгү Россияны кайгаткан.

  Сумо хүрештиң мөгелери, 24 хар чедир назынныг эр болгаш кыс 200 ажыг спортчулар бо маргылдаага Россияның шупту регионнарындан киришкен.

  Тыва Республиканың мөгелери Россияның бирги чери дээш сегиржип алыышкыннарга тиилээннер. 115 кил болгаш оон аар деңзилиг суможулар аразынга хүрешке Мөңге-Эртине Куулар биле Юрий Кызыл-оолга күш чедер мөге чок болган. 50 кил чедир чиик деңзилиг мөгелер аразындан Сайын-Белек Дувендей шүглүп үнген. Бо мөгелер алдын шаңналдарны чаалап алганнар.

  85 кил деңзилиг мөгелер хүрежинге Начын Хомушку, 115 килден аар деңзилиг мөгелер аразындан Ай-Хаан Монгуш мөңгүн шаңналдарны ойнап ап шыдааннар.

  Амыр-Санаа Ооржак (70 кил), Шимет Кунаажап (77 кил), Аңчы Ооржак биле Артыш Ооржак (85 кил), Чиңгис Куулар (92 кил), Аганак Монгуш (100 кил), Авырал Домбаанай (115 кил), Айран Ижи (115 килден аар) олар хүлер медальдарның эдилекчилери болганнар.

  Суможу мөге кыстар база Тываның командазының тиилелгезинге төлептиг үлүүн кииргеннер. Лиана Сандак (60 кил), Айка Монгуш (65 кил) хүлер шаңналдарны ойнап ап шыдааннар.

  Тыва мөгелер 4 алдын, 2 мөңгүн, 10 хүлер, ниитизи-биле 16 медальдарны чаалап алганнар. Бир эвес Начын Хомушку 85 килге алдын шаңналды Москва хоорайның төлээзи Георгий Абдула-Задеден хунаап алган болза, Тываның командазы Россияның бирги чери дээш маргылдаага шуут тергиидээр, бүрүнү-биле алдын команда болур ийик. Ынчалза-даа ажырбас, Тываның командазы – тиилекчи. 2-ги черде – Москваның командазы, 3-кү черде – Нижегород областың командазы.

  Сумога Россияның чыынды командазының кол тренери Геннадий Калеткин:
  – Тываның мөгелери мени магадатты. Ооң мурнунда маргылдааларга тывалар чиик деңзилерге тиилеп турган болза, бо удаада аар деңзилерге база шылгарадылар – деп чугаалаан.
  Реклама