ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ-БИЛЕ «ДОРТ ЧУГАА»

    0
    1

    Тываның Баштыңы-биле дорт эфир үезинде, Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурнуң чурттакчылары бир тонна хөмүр өртээ оранчок аар, 3600-4200 рубль чедип турар болгаш шынары багай болуп турарынга хамаарыштыр хомудалын илереткен.

    Владислав Ховалыг бирги ээлчегде бо айтырыгны тус-черниң эрге-чагыргазы онза кичээнгейге алыр, ооң соонда Тыва Республиканың Чазаанга тургустуннуп келген байдалды дыңнадыр ужурлуг деп харыылаан. Ооң-биле чергелештир келир 2022 чылдың одалга сезонунда республиканың 10 хире кожууннарынга Күрүнеге хамааржыр хөмүр-даш складтарын ажыдар талазы-биле хемчеглерни ап чорудар. Ол ышкаш одаар чүүлдү кандыг-ла бир сайгарлыкчы кижи эвес, Тыва Чазактың даалгазы-биле ажылдап турар автомашиналар сөөртүп эгелээрин демдеглээн.

    Реклама