Тываның Баштыңы: «Найысылалдың чурттакчыларының он хуузу болуп турар»

  0
  2

  РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин Кызылда чаа тудуп турар 825 олуттуг школага барып чораан. Чаа школаны 2020 чылда-ла ажыглалга киирер ужурлуг турган, ынчалза-даа акша-хөреңгиниң чедишпейн барганы болгаш тудугнуң өртек-үнезин шын эвес санап кааны-биле, тудугну дужаар хуусаазын 2021 чылдың төнчүзүнче чылдырган.

  Михаил Мишустин Кызылда солагай талакы эриктиң дачаларында чаа школаны болгаш хоорайда бичии уруглар садтарының тудугларын доозарынга акша-хөреңгини үндүрүп бээр болган. Ол тудугну доозарынга немей 200 сая рубльди үндүрүп бээрин айыткаш, чаа школаже сентябрь 1-де уруглар өөренип кирер ужурлуг дээрзинче кичээнгейни салган.

  Школаны ажыглалче киирген соонда, Кызылдың чамдык школаларында үш дугаар ээлчегде өөренир берге айтырыгның шиитпирлеп болур. Школаларда чаңгыс класста 38 өөреникчилерниң кичээлдеп турары санитар-эпидемиологтуг негелделерге дүүшпейн турар. Кызылда чедир туттунмаан ийи уруглар садын база көргүскен. Бо тудуг объектилерин 2020 чылда ажыглалга киирер ужурлуг турган. Ынчалза-даа база акшаландырыышкынның чедишпейн барганы-биле, хуусааны 2021 чылдың төнчүзүнче чылдырган.

  Михаил Мишустин бо ийи тудугну доозарынга немей 86 сая рубльди үндүрүп бээрин айыткаш, бо уруглар садтары школа-биле деңге сентябрь 1-де ажылдаар ужурлуг, бо айтырыгны шыңгыы хыналдага алыңар деп даалганы Тываның Баштыңынга берген.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол солагай талакы эриктиң дачалары – бистиң найысылалывыстың бөдүүн эвес микрорайону-дур деп айыткан.

  – Солагай талакы эриктиң дачаларын сайзырадырынга онза кичээнгейни салып турар бис. РФ-тиң Чазааның Даргазы кээп чораан. Чүге дизе бистиң республикавыстың хөгжүлдезиниң эң чидиг айтырыглары, илби-шидилиг чүве дег, мында көрүнчүктелип көстүп турар. Солагай талакы эриктиң дачалары – шагда-ла хоорай чурттакчыларының дачалары эвес, а суурлардан көжүп келген улустуң доктаамал чурттап турар чери апарган. Амгы үеде ында чон саны найысылыладың чурттакчыларының он хуузу болуп турар.

  Бо район дача хевээр турда, хоойлу ёзугаар маңаа чүнү-даа кылып болбас, кандыг-даа социал объектилер турбас, безин чадаарда, хөй-ниити транспортунуң ажылын, хоорайда ышкаш, кылыр эрге чок турган. Ынчангаш суур бодунуу-биле амыдырап чоруп турган. Аңаа эрге-чагырга чок черге, криминалдыг болгаш ниитилелге удур корум-чурум тургустунуп эгелээр. Ынчангаш киржип эгелээн бис.

  Дачаларның девискээрин хоорай кызыгаарынче киирер деп айтырыг тургустунуп келген. Оон хөй-ниитиниң корум-чурумун аайлаштырып, уруглар сады тудар арга тыптып келген. Школа тудуу бо чылын доостур. Кол кудумчуну асфальты-биле шыпкаш, кудумчунуң сайылгааннарын, чырыын кылгаш, автобустарның доктаамал аргыжылгазын организастаан.

  Бо суурнуң овур-хевири-даа, планнаашкыны болгаш өске-даа чүүлдер талазы-биле хоорай тудугларының үлегер-майыындан ырак болбайн канчаар. Ынчалза-даа улустар мында аал-оранын тудуп, амыдырап чурттай берген, чаңгыс эвес салгалдың бичии уруглары өзүп келгенин барымдаалаар апаар. Ынчап кээрге, айтыышкыннарга эвес, а мында чурттап турар чаңгыс чер-чурттугларывыстың хереглелдериниң уг-шиин салып, микрорайонну улаштыр хөгжүдүп сайзырадыр херек – деп Чазак Даргазы соцчеткилерде бижээн.

  Реклама