Тываның чурагайлыг чаартылгазы

  0
  1
  Тываның чурагайлыг чаартылгазы

  Тыва Республиканың Чурагайлыг хөгжүлде яамызы бо чылын федералдыг төлевилелдиң чорудуу-биле социал ужур-уткалыг 193 объектиге дүрген харылзаалыг интернетти кошкан. Ынаар 80 ном саңы, 33 ниити өөредилге организациялары, ийи өрт кезээ, 43 тус черниң бот-башкарылга органнары, 35 фельдшер-акушер пунктулары кирип турар.

  Дүрген харылзаалыг интернетти “Чурагайлыг экономика” национал төлевилелче кирип турар “Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелдиң чорудуу-биле кошкан.

  Федералдыг төлевилелди 2019 чылдан тура боттандырып эгелээн. Бо үениң дургузунда республиканың 350 ажыг объектилери дүрген харылзаалыг интернеттиг болган.

  Россияның Президентизи Владимир Путинниң даалгазы-биле бо чылдан тура социал ужур-уткалыг объектилерниң даңзызынче библиотекаларны, ортумак болгаш дээди өөредилге черлериниң ном саңнарын кииргенин сагындыраал.

  Бистиң республиканың чурагайлыг чаартылгазынга информация инфратургузуг эргежок чугула. Ол чүүл экономика, кадык камгалал, өөредилге адырларынга болгаш күрүне удуртулгаларынга чурагайлыг технологияларны шиңгээдир арганы бээр.

  Реклама