Тываның эң улуг назынныг хоочуну

  0
  3

  Республиканың эң улуг назынныг чурттакчызы, күш-ажылдың хоочуну Анастасия Михайловна Винокурова 105 харлаанын Март 8 байырлалының хүннеринде демдеглеп эрттирген.

  Красноярск крайның Каратуз районнуң Старая Копь суурга 1916 чылдың март 8-те бичии чаш Анастасия тараачын өг-бүлеге төрүттүнген. Каа-Хем кожуунда Бай-Суу (Байсют) деп черге ажыттынган алдын уургайынга ажылдаар дээш, ачазы өг-бүлезин 1919 чылда ынчангы Урянхай крайже көжүрүп эккелген. Ол-ла хевээр Анастасия Михайловнаның бүгү чуртталгазы Тыва-биле үзүлбес харылзаалыг апарган.

  Өг-бүлези 1924 чылда Каа-Хемниң Федоровка суурга Бай-Суундан көжүп келгеш, мал-маган азырап, тараа аймаа тарып өстүрүп чурттай берген.
  Үжүк-бижикке сонуургак, ажыл-ишке кызымак Анастасия 1933 чылда Кызылга чедип келгеш, ада-иезиниң өңнүктериниң бажыңынга турумчуп алгаш, хүндүс аар-саар ажылдарга хөлезиленип ажылдап, кежээки школага өөренип турган. Эки номчуп, бижип билир болгаш, 1937 чылда Кызылдың дааранылга фабриказынга өөреникчи даараныкчылап киргеш, алыс черле шевер болгаш, бедик 5-ки чергениң даараныкчызынга чедир арга-мергежили өскен. Ынчангаш Анастасия Михайловнаны кончуг харыысалгалыг ажылче шилчиткен – дараан хептиң шынарын хынаар участокче. Бо участокка хепти шын быжарын, эки шынарлыг даараарын билир бедик мергежилдиг мастерлерни ажылдадып турган.

  Совет үеде бедик мергежилдиг, арга-дуржулгалыг, кижизиг мөзү-шынарлыг, хүлээнген ажылынга харыысалгалыг ажылчыннарны бедик албан-дужаалдарже депшидип үндүрүп турган. 1947 чылда Анастасия Михайловнаны Тыва автономнуг областың эге партийжи курсарынче өөредип чоруткан, ону доозарга, Кызылдың дааранылга фабриказының директорунга томуйлаан. Дааранылга фабриказының директору албан-дужаалга Анастасия Михайловнаның билдилиг организакчы мөзү-шынарын илерээн. Ынчангаш ону областың партийжи школазынче өөредип киирген. Ол-ла хевээр Анастасия Винокурованың ажыл-ишчи чуртталгазы совет партийжи ажыл-биле харылзажы берген.

  СЭКП Тыва область комитединиң, СЭКП Кызыл хоорай комитединиң аппарадынга ажылдап чорааш, коммунист Анастасия Винокурова бүдүрүлге адырларында партийжи ажылдарга киржип турган. Ынчангаш Анастасия Михайловна ажыл-ишчи бөдүүн кижилер-биле эш-өөржү харылзааларын үргүлчү тудуп чораан.

  Кызылдың бир дугаар чүък автотранспорт ажыл-агыйының кадрлар килдизиниң даргазынга ажылдап тургаш, 1972 чылда Анастасия Михайловна хүндүлүг дыштанылгаже үнген.

  Хөй чылдар дургузунда кызымак ак сеткилдиг ажылы дээш Анастасия Михайловнаның шаңнал-макталдары эңдерик. Оларның аразындан “1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде шылгараңгай ажылы дээш” медалын болгаш “Тиилелгениң демдээ” деп орденин улуг назы-харлыг хоочун камнап эдилеп чоруур.
  Амгы үеде Анастасия Михайловна хөй ажы-төлдүг кени-биле кады чурттап орар.

  Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының ажылдакчылары Анастасия Михайловнага ооң 105 харлааны-биле байыр чедирип, частың чараш чечектерин тутсуп, кадыкшылды болгаш узун назынны күзеп, Россияның Президентизи Владимира Путинниң, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң өмүнээзинден бижимел байыр чедириишкиннерин тывыскан.

  Реклама