Улуг эртем монографиязын үндүрер

  0
  0
  Улуг эртем монографиязын үндүрер

  Тываның эртем төвү биле «Убса-Нур ыйгылаажы» күрүнениң бойдус заповеднигиниң ажылдакчыларының ужуражылгазы болган. Аңаа мурнады шиитпирлээр ужурлуг сорулгаларын чугаалашкан.

  Республиканың бойдузунуң биологтуң янзы-бүрү хевирлерин кадаглаар болгаш камгалаар талазы-биле хөй чылдар дургузунда үре- түңнелдиг кады ажылдажылгазы дээш, Россияның эртем хүнүн таварыштыр бойдус заповеднигиниң коллективинге болгаш ооң директору Диинмей Балбан-оолга өөрүп четтириишкин бижиктерни Тываның эртем төвүнүң директору Чойган Самбыла тывыскан.

  Бо ийи организация 5 чыл иштинде кады демнежип ажылдаар дугайында дугуржулганы 2019 чылда чарып алган. Заповедниктиң материал-техниктиг баазазы чедер болгаш, бүдүн чыл дургузунда экспедицияларны чорудуп турар. Ынчалза-даа оларга эртем-шинчилел ажылдары кылыр эртем-мергежилдиг специалистерниң чедишпейн турар болганда, Тываның эртемденнериниң талазындан деткимче херек болуп турар. Ооң-биле холбаштыр «Усба-Нур ыйгылаажы» бойдус заповеднигиниң 9 аңгы бойдус девискээринге беш чыл дургузунда хову шинчилелдери чорударын кады планнап алган. Эртем-шинчилел ажыл-чорудулгазы доосту бээрге, планы езугаар үнүштер, дириг амытаннар, хөрзүн болгаш черниң кыры ландшафтызының дугайында улуг эртем монографиязын үндүрер.

  Заповедник 2010 чылдан эгелээш, GLORIA даглар экосистемазының мониторинг чорудар делегейниң программазында киржип турар. Бо программаның чорудуу-биле «Мөнгүн-Тайга» класстер участогунуң кызыгаарынга шинчилелдер кылып, далай деңнелинден 2900-тен 3160 метр чедир бедик 4 даг сыннарга 16 тест шөлчүгештерни кылган.

  Ужуражылгага күрүне заповеднигиниң төлээлери Владислав Канзай, Александр Куксин, Алла Кончук, Сайлык Чоргаар болгаш Тываның эртем төвүнүң ажылдакчылары Светлана Курбатская, Чойган Самбыла, Сергей Хүлер, Чочагай Ооржак, Татьяна Прудникова, Шеңне
  Ховалыг киришкен.

  Ужуражылганың төнчүзүнде бойдус заповеднигиниң ажылдакчылары Тываның эртем төвүнүң коллективинге тураскаалдыг белектерни тывыскан.

  Реклама