Улуг-Хемниң спортчу элитазы

  0
  2

  Спорттуң аңгы-аңгы хевирлеринге чайыннанчак тиилелгелерге чедип, эң бедик спортчу чергениң шаңналдарын чаалап ап, Улуг-Хем кожууннуң спортчу ат-алдарын төлептиг камгалап чоруур спортчуларны алгап мактаан “Улуг-Хемниң спортчу элитазы” деп байырлал Шагаан-Арыг хоорайга болуп эрткен.

  Улуг-Хем кожуун чагыргазының даргазы Радислав Наважап, Төлээлекчилер хуралының даргазы Вера Балчый база Шагаан-Арыг хоорай чагыргазының даргазы Леонид Төмүр-оол олар эрткен чылдың тергиин спортчуларынга тиилелгелер дээш байырны чедирип, моон-даа соңгаар бедик спортчу чедиишкиннерни күзээннер.

  Сумо хүрешке бүгү Россия чергелиг маргылдааларга чемпионнаан Айдын Моңгуш, Субудай Шойдун, Экер Кыргыс, Чимит Монгуш, Сайын Балдан, Россияның бирги чери дээш маргылдааның мөңгүн медалының эдилекчизи Түлүш Хүлер дээш маргылдааларга шылгараан өске-даа спортчуларга “Улуг-Хемниң спортчу элитазының” шаңналдарын тывыскан.

  Спортка салым-чаяанныг оолдар, уругларны илередип тып, оларны тиилелгелерниң бедиинче үндүрген тренерлерни Улуг-Хемниң спортчу элитазының байырлалынга алгап-мактаан.

  «Спорттуң олимпийжи эвес хевирлеринге 2020 чылда тергиин тренер» атты кикбокс тренери Омак Ойбаага; «Спорттуң олимпийжи хевирлеринге 2020 чылда тергиин тренер» атты хостуг хүреш тренери Алексей Анайбанга, «2020 чылда тергиин спорт федерациязы» атты кожууннуң тыва хүреш федерациязынга, «2020 чылда күш-культура болгаш спортту сайзыраткан тергиин организация» атты Улуг-Хем кожууннуң спорт школазынга (директору Алексей Шойдун) тывыскан.

  Улуг-Хем кожуунга спортту сайзырадырынга көскү үлүүн киирген Владимир Дамдынга «Спортка шынчы чоруу дээш» шаңналды тывыскан. «Аът спортунуң тергиини» атка Байыр Доржу, «Тергиин ча адыкчызы” атка Аялга Дангыт-оол олар төлептиг болганнар.
  Интернет четкизинде «Хүреш Улуг-Хем» арынга спортчу болуушкуннарны чырытканы дээш, Айрана Дакыр-оолга «Спортчу Парнас” шаңналды тывыскан.

  “Улуг-Хемниң спортчу элитазы” байырлалды эрттирип, спортчуларның чедиишкиннерин онзалап демдеглээни оларның хей-аъдын улам бедик көдүрген.

  Реклама