Улуг хоорайларының чурттакчылары-биле бир деңге

  0
  6
  Тывага баштайгы виртуалдыг концерт залын Ак-Довурак хоорайда К. Сагды аттыг Культура ордузунга 2021 чылда тургузар. Ийигизи 2022 чылда Кызылдың уран чүүл колледжизинге көстүп келир.
  2020 чылдың декабрь 1-де Тываның Чазаа биле Россияның Культура яамызы «Культура» национал төлевилелдиң «Чурагайлыг культура» регион төлевилелин боттандырарының дугайында дугуржулгага ат салган.

  Моон соңгаар Тываның чурттакчылары улуг хоорайларның чурттакчылары-биле бир деңге россий болгаш даштыкы хөгжүмчүлерниң, коллективтерниң эң дээре концерт көргүзүглерин көөр болгаш дыңнаар аргалыг апаар.

  Россияның Культура яамызының улуг хемчээлдиг эгелээшкининге республиканың киржилгезиниң чагыгларын чүүлдүгзүнген. Аңаа дүүштүр 2024 чылга чедир «Культура» национал төлевилелдиң болгаш «Чурагайлыг культура» регион төлевилелиниң иштинге чурттуң регионнарынга 500 виртуалдыг залды тургузар. Төлевилелдиң сорулгазы болза, академиктиг хөгжүм уран чүүлүнүң хөйге чедингир чоруун калбартыры болгаш сайзыраңгай информация технологияларын ажыглап тургаш Россияның бүгү девискээрин бүдүн-бүрүн культура делгеми кылдыр хуулдурары болур.

  2021-2022 чылдарда виртуалдыг концерт залдарын тургузар конкурска киржири-биле Тываның культура албан черлеринден дөрт чагыгны киирген. Конкурс шилилгезиниң түңнелдери-биле 3 сая 500 муң рубль ниити түңнүг ийи чагыг эрте берген болган, Кызыл биле Ак-Довурак хоорайлардан.

  Амгы үениң аудио болгаш видеотехниказы-биле дериттинген виртуалдыг концерт залдары хөгжүмчүлерниң дорт эфирге-даа, бижиткен-даа көргүзүглерин бедик шынарлыг дамчыдып болур апаар. Шак ынчалдыр, улуг концерт шөлдеринге баар шинек чок көдээниң чурттакчылары Москваның болгаш чурттуң өске-даа улуг хоорайларының чурттакчылары-биле бир деңге академиктиг хөгжүмчүлерниң дээре дээн көргүзүглерин дыңнаар аргалыг болур.
  Реклама