Улусчу фронтунуң хыналдазы

  0
  0

  Өскүс болгаш ада-иезиниң азыралы чок өскен эрге-байдалдыг хамаатыларга тудуп турар бажыңнарның шынарын хынаары-биле Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырының идепкейжилери тудуг шөлдеринге удаа-дараа чедип турар.

  Кызыл кожууннуң Сукпак суурда чаа бажыңнарның дүлгүүрлерин аңаа чурттаар ужурлуг ээлеринге эрткен чылдың төнчүзүнде-ле дамчыткан. Республикада чамдык тудуг организацияларының туткан бажыңнарының шынарының багайын билир болгаш, ол бажыңнарның ээлери кыштың соогунда ынаар көжүп кирерин соңгаарладып, тутканының эки-багайын шенеп, чүгле одап чоруп турар.

  Улусчу фронтунуң идепкейжилери, Сукпак сумунуң чагыргазының болгаш “Күртудугчагыг” албан чериниң төлээлери чаа бажыңнарның бирээзинче кирген. Бажыңның ээлериниң төрели, ону чылыдыр одап турар херээжен кижи оларны уткуп алган. Бажыңның шынарын хынап көөрге, ханалары, шалазы болгаш дээвири дески, оларны кылганы багай дээрзиниң демдээ ойулган-чирилгени ам дээрезинде көзүлбес болган.

  Өскүстерге туткан бажыңнарның чамдыызын тудугжулар розеткалар болгаш сайылгааннар патроннары чокка ажыглалга киириптер таварылгалар тургулаан. Бо бажыңның иштики электри шугумун долузу-биле кылып каан болган. Бажың чанында сарайны база тудуп каан. “Бажың чылыг-дыр, ону тутканы багай деп хомудаар хире четпестер тудугжуларның ажылында чок-тур” деп, бажыңны одап турар херээжен кижи чугаалаан.

  Кайы организация бо бажыңны тутканын “улусчу фронтучулар” сонуургаарга, ону тудар керээни чагыкчы Россияның Кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелели-биле чарган болган. Биргээр чугаалаарга, кеземче херээн эрттирип турар кижилер туткан. А оларның ажылының шынары “хостуг” тудугжуларның ажылындан оранчок эки болган. Сукпакта туткан өске чаа бажыңнардан база херектээннерниң ажылының шынарының багай демдээ көзүлбээн. Ол ылап-ла ындыг бе дээрзи, бажыңнарга элээн үр чурттаптарга, билдинип кээр болгай.

  Улусчу фронтунуң идепкейжилери Черби суурда туткан бажыңнарны база хынап чорааннар. «Көдээ суурнуң эмчизи» федералдыг программа ёзугаар эмчиниң бажыңын 2020 чылда дөрт-ле ай дургузунда тудуп доозупкан. А өскүс эрге-байдалдыг хамаатыларга бажыңны 4 чыл бурунгаар тудуп эгелээш, ара соксаткан. Оон бээр ол бажыңның соңгалары оңгая берген турар. Ону тудуп дооспайн, ара кагган тудуг организациязы-биле чагыкчылар каш чыл улаштыр судтажып келген.

  Өскүс эрге-байдалдыг хамаатыларга федералдыг программа ёзугаар тудуп турар бажыңнарның шынарын доктаамал кичээнгейге тургузарын Улусчу фронтунуң регион штавының кежигүнү Александр Буланкин чугаалаан.

  Реклама