Улусчу көвүрүглер

  0
  4

  Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы 2021 чылда 7,3 сая рубльди Орук фондузундан улусчу эгелээшкиннерни боттандырарынга үндүрер дээн шиитпирин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол изии-биле деткээн.

  Ол акшаны чүгле орук тудуу-биле холбаалыг объектилерни тударынга азы септелгезинге ажыглаар. Чижээлээрге, кожууннарда улуг эвес хемнер, чоогалар кежир көвүрүглерни тударынга азы септээринге ажыглап болур. А ындыг көвүрүглер сумулар иштинде болгаш малчын турлагларже оруктарда хөй.

  – Ол дыка эки эгелээшкин-дир. Улуг эвес көвүрүглерни сумуларның чурттакчы чонунуң, малчын өг-бүлелерниң чаңгыс деми болгаш оларның боттарының улуг хемчээлдиг эвес чарыгдалдары-биле тудуп ап болур. Шаанда бистиң кырган-ачаларывыс болгаш адаларывыс суггат бугаларын, кадырт-берт черлерде чайлаглар, кыштагларже оруктарны, көвүрүглерни демнежип тудуп чораан болгай – деп Шолбан Кара-оол чугаалаан.

  2019-2020 чылдарда республиканың девискээринге суггур чаъс чаггаш, улуг эвес хемнер безин үерлээш, көвүрүглерни болгаш оруктарны буза шапкан болгай. Сумуларда суурлар аразынга чорууру, чайлагларда малчыннар-биле аргыжары бергедей бээрге, тус черниң чурттакчы чону боттары акша-төгериин чыып, тудуг материалдарын садып ап, боттарының машина-техниказы ажыглап, улуг эвес көвүрүглерни болгаш оруктарны септээн болгай. Чижээлээрге, Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумунуң чурттакчылары чайлагларже болгаш сиген шөлдеринче оруктарда бичии көвүрүглерни септээш, аргыжар арганы чонга тургускан.

  Бүгү Тывага “Богатырь Кошкар-оол” деп ат-биле сурагжаан колхоз даргазы ырак-узак, кадырт-берт Кара-Хөлче автомобиль оруун ажыдып тура, шапкын Алаш хемни кежир көвүрүглерни улусчу дем-биле туттурган. Ол көвүрүглерни чон “Кошкар-оол көвүрүглери” деп адай берген.

  Мөңгүн-Тайганың Тоолайлыгның эрлери демин каткаш, тулган көвүрүгнү эрткен чылы туткан.

  Реклама