“Улусчу шимчээшкин” бе?

  0
  4
  “Улусчу шимчээшкин” бе?

  Кызыл хоорайның оң талакы девискээринде өлүг ыттарның мага-боттары ында-мында чыдарының, машиналыг кижилер ыттар хоранын тус черниң чурттакчыларынга саналдап чоруп турарының дугайында медээлер болгаш фоточуруктар социал четкилерде көстүп келген. Ындыг ужур-дүрүм чок чорукту соксадырын республиканың удуртулгазындан негээн уткалыг медээде бар. Дириг амытаннар камгалалының хөй-ниити организациязы «Хатико» ыттарны акталап, оларже сагыш салып турарын база медээде сагындырган.

  Тояанчы ыттарның санын эвээжедир талазы-биле шиитпирлиг хемчеглерни ап чорутпас болза, ыттарны чажырып адып өлүрер, хораннаар “улусчу шимчээшкин” тыптып кээп болурунуң байдалы хөөп орарын социологтар болгаш психологтар сагындырып турарлар. Ыттарны чажырып адып өлүрер, хораннаар “улусчу шимчээшкин” херек кырында хөделип эгелээн бе?

  Кызыл хоорайның оң талакы девискээринде тояанчы ыттарны хораннап өлүрген деп медээге кижилерниң хамаарылгазы аңгы-аңгы дээрзи социал четкилерде көскү.

  Шолбан Саая деп кижи ыттар хораннаан кижилерни боттарын адып өлүрер болза эки деп, оларны фашистерге деңнээн. Альбина Эникпен ыттарны кээргеп, оларның ээлерин буруудадып каан. Кижилерже халдап турар ыттарны кээргээр болзуңарза, оларны боттарыңарга тургузуп алыңар, силерниң-биле кады чурттаайлар-ла деп Дима Ондар бижээн. Ыттарны хораннап өлүргенинге чүүлдүгзүнгенин Саглана Сарыглар илереткеш, Күрүнениң автоинспекциязын долгандыр маңнажып турар тояанчы ыттарны база хораннап кааптарын саналдаан.

  Кызылдың оң талакы девискээринде тояанчы ыттарны хораннап өлүргенинге таарзынып турар кижилерниң саны социал четкилерде хөй, удурланып турарлар эвээш болганы база дүвүренчиг.

  Дириг амытаннар камгалалының “Хатико” хөй-ниити организацияның медээлери-биле алырга, республикада 3 муң хире тояанчы ыттар бар. Олар эң ылаңгыя бичии ажы-төлге дыка айыылдыг апарган. Март айның 1-ниң хүнүнде дүне 11 шак үезинде Кызыл хоорайның чоогунда солагай талакы дачаларының девискээринге мага-боду улуг ыттар херээжен кижиниң хол-будун үзе-чаза ызырып каапкан, март 17-де Чаа-Хөл суурнуң эмнелгезиниң чанынга бызааның будун тояанчы ыттар чаза соп каапкан, Улуг-Хем кожууннуң Иштии-Хем суурга улуг назынныг херээжен кижиниң холун ыт ызырган дээш өске-даа медээлер бар.

  Реклама