Уран чүүлдүң күзүнгүзү

  0
  3
  Уран чүүлдүң күзүнгүзү

  Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскааткан “Уран чүүлдүң күзүнгүзү” деп бот-тывынгыр театр уран чүүлүнүң коллективтериниң көрүлде мөөрейи Кызыл хоорайда Сергей Пюрбю аттыг улусчу чогаадылга бажыңында амгы үеде чоруп турар. Чогаадыкчы мөөрей үш хүн дургузунда уламчылаар.

  Дүүн, март 17-де, мөөрейниң баштайгы хүнүнде Улуг-Хем, Эрзин, Чеди-Хөл дээш өске-даа кожууннардан ниитизи-биле чеди бот-тывынгыр театр коллективтери боттарының шиилерин көрүкчүлерге болгаш жюри кежигүннеринге бараалгаткан. Оларның темазы болгаш жанрлары янзы-бүрү болганын, сценада тургусканында чогаадыкчы дилээшкиннер, чаа чүүлдер барын жюри кежигүннери демдеглеп турар.

  Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан сумунуң Д.Дамба-Даржаа аттыг “Шыяан ам” деп бот-тывынгыр театр бөлгүмү биле “Смайл” деп комедия клуву Тываның улустуң чогаалчызы Кызыл-Эник Кудажының «Уйгу чок Улуг-Хем» деп романынга үндезилээн шиизи “Уран чүүлдүң күзүнгүзү” деп бот-тывынгыр театр уран чүүлүнүң коллективтериниң көрүлде мөөрейин ажыткан.

  Эрткен чүс чылдың эгезинде Бии-Хем кожуунга ажылдап чурттап чораан, соонда барып “Чиңгис-Хаан”, “Базырыктар кырында оттар” дээш өске-даа кайгамчыктыг төөгү романнарның автору болган, бүгү делегейге ат-сураа алгаан чогаалчы Василий Янның бижээни «Сваха из Моторского» деп водевильди Туранның Марк Оюн аттыг культура болгаш дыштанылга төвүнүң улусчу театрының бот-тывынгыр артистери биле режиссер Татьяна Верещагинаның тургусканы онзагай болган.

  Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл сумунуң культура бажыңының «Хуулгаазын көрүштер» деп бот-тывынгыр улусчу театрның коллективи Шаңгыр-оол Суваңның «Кижи халавы» деп тоожузунга үндезилеп тургускан драмазынга режиссер Сайсуу Куулар бадыткалдыг кино материалдарын билдилиг ажыглааны шииниң утказын улам чидиглендирген.

  Чаа-Хөл шынаазын Саян-Шушенск ГЭС-тиң суг шыгжамыры кылыр дээш, Кара-Тал, Чаа-Хөл, Үрбүн суурларны көжүрүп турганының херечизи, хоочун башкы Анай Балчыровна Кара-оол амгы үеде база чидиг болуп турар теманы бот-тывынгыр артистер чедиишкинниг көргүскенин демдеглээн.
  Александр Шоюннуң «Кидиспейниң ужар-хемезин» тургузарда, режиссер Сюзанна Ооржак танцы-сам болгаш кожамыктарны ажыглап, шииге тыва аас чогаалының ёзулуг-ла хуулгаазын тоожуушкун аянын кииргенин көрүкчүлер дыка сонуургаан.

  Чогаадыкчы мөөрей уламчылап турар. 12 улусчу театрлар боттарының шиилерин март 18-19 хүннерде көргүзер. “Уран чүүлдүң күзүнгүзү” чаа-чаа солун шиилерни көрүкчүлерге бараалгадыры, улусчу театрларының артистериниң болгаш режисерларының чогаадыкчы салым-чаяанының онзагайын ажыдары чугаажок.

  Реклама