Уруглар садтарынче чаштар чүге барбайн турарыл?

  0
  0

  ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Солаңгы Тамчай республиканың өөредилге адырында байдалды илеткээн. Үшкү улдуңнуң эгезинде (эрткен неделяда) өөредилге адырында байдал доктаамал апарган. Бо хүнде республикада коронавирустан 25 школачы, 18 башкы база 4 техниктиктиг ажылчыннар аараан. Дээди өөредилге черинде болгаш уруглар садтарында аарыгның хуузу эвээжеп турарын сайыт демдеглээн.

  Өөредилге сайыдының илеткелиниң соонда, Чазак даргазы республиканың болгаш найысылал Кызылдың уруглар садтарынче чаштар чүге барбайн турар деп айтырыгны көдүрген. Чаштарның хөй кезии уруглар садтарынче элээн хөй айлар дургузунда барбайн турар, шак мындыг байдал эрткен чылдан тура эгелээн.

  – Тывада уруглар садтарынче олуттар чедишпес деп үргүлчү чугаалап турар бис. Ынчалза-даа ам көрүп тур мен, уруглар садтарының чартыы ээн, ол дыка үр үе иштинде уламчылап турар. Ынчаарга чартыындан хөй ада-иелер уруглар садтарын хереглевейн турар бе? Азы ол олуттарны улуг хереглеп турар кижилерге берзивиссе кандыгыл? Чүге мындыг байдал тургустунуп келгенин билип алыксап тур мен. Мында өске чылдагаан бары чадавас, чижээлээрге, ада-ие ооң төлевиринге күш четпейн турар азы өске чылдагааннар бар – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң бодалын илереткен,

  Чазак Даргазы ТР-ниң өөредилге сайыдынга ол байдалдың чылдагаанын өөренип көөрүн негээн. Солаңгы Тамчай чаштарның уруглар садтары барбайн турар бир чылдагааны – сезон аарыглары (ОРВИ, грипп), хөй кезии хамчыктыг аарыг үезинде ажы-төлүн уруглар садынче чедирбес дээн ада-иелерниң билдиришкиннери болуп турар.

  #Тывачазак #Аппаратхуралы #Өөредилгеяамызы #Уругларсадтары #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanes

  Реклама