УРУГЛАР САДТАРЫНДА ТЫВА ДЫЛ КАБИНЕДИ

  0
  12
  УРУГЛАР САДТАРЫНДА ТЫВА ДЫЛ КАБИНЕДИ

  Национал школа хөгжүдер институтка школа назыны четпээн уруглар өөредир албан черлеринде «Тергиин тыва дыл кабинеди» деп мөөрейниң тиилекчилерин шаңнап-мактаар хемчегни эрттирген.
  Эрткен 2020 чылдың ноябрь айда Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы школа назыны четпээн уруглар өөредир албан черлеринде «Тергиин тыва дыл кабинеди» деп мөөрейни чарлаан турган. Мөөрейниң тиилекчилери болгаш дипломантылары тыва дыл кабинеттеринге интерактивтиг дериг-херекселдер садып алыры-биле 120 000 рубль түңнүг (сертификат) шынзылгалар-биле шаңнатканнар.
  Чөөн-Хемчик кожууннуң «Хээлер», Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурда «Родничок», Кызыл хоорайның дугаары 31 уруглар садтары интерактивтиг самбыраны, ноутбуктарны, принтерлерни, телевизорларны база хөгжүм-аялга төптерин белекке алганнар.
  А «Тергиин тыва дыл кабинеди» деп номинацияга Ак-Довурак хоорайның «Сказка» уруглар сады төлептиг болуп, 250 000 рубль-биле интерактивтиг дериг-херексел садып алыр шынзылга-биле шаңнаткан.
  Оон аңгыда, өске-даа уруглар садтарынче онза кичээнгейни угландырып, дериг-херекселдер-биле хандырылганы уламчылаарын Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнадып турар. Уруглар садтарының материал-техниктиг баазазын экижидеринге мындыг шиитпирлиг базымнар Тыва Республиканың «2021-2024 чылдарда күрүне дылдарының сайзыралы» деп Күрүне программазының боттандырылгазы-биле күүсеттинген.

  Реклама