Уругларга ажык ном

  0
  5

  Тываның библиотека ассоциязы биле Республиканың К. И. Чуковский аттыг уруглар ном саңының деми-биле тургускан тыва тоолдарга чуруктар чыындызын тургузар талазы-биле «Уругларга ажык ном» деп төлевилелиниң ажылы төнер чадазында келген.

  «Бо хүнде делегейде чурагайлыг сервизти кижи бүрүзү ажыглап турар. Амгы үениң уруглары бедик негелделиг болгаш өске угаан-бодалдыг апарган. Ынчангаш библиотекалар үе-биле деңге ажылдаарын кызыдып турар. Бистиң төлевилелдиң сорулгазы – чуруктар дузазы-биле уруглар болгаш элээдилер аразынга номчулганы бурунгаарладыры» — деп, төлевилелдиң удуртукчузу Айна Оюн чугаалаан.

  Бо төлевилел чыл эгезинде Тываның Баштыңының грантызының ачызында ажылдап эгелээн. Шаңнал акшазы-биле библиотека графиктиг планшет садып алган. Ында чурукчу Алик Багажаа Sketchbook программаның дузазы-биле беш тыва тоолдуң чуруктарын чуруп турар.

  Үш тоолдуң чуруктарын чуруп доозупкан. Ол дээрге «Үш эртемниг оол», «Ийи күске», «Доңгада кадык» деп тыва улустуң тоолдары-дыр. Ийизин удавас чуруп эгелээр.

  Шупту тоолдарны чуруптарга, чуруктарны интерактивтиг капсырылга талазы-биле специалистче чорудар. Ооң сорулгазы – Багажаның чураан чуруктарын «диргизер». Ынчап кээрге, номчукчу бүрүзү АR форматка тоолдуң маадырларын тускай капсырылганың дузазы-биле көөр аргалыг апаар.

  Реклама