Уругларының ынак ачазы

  0
  0
  Кышкы дыштанылгалар үезинде Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы “Үлегерлиг өг-бүле бис” деп республика чергелиг мөөрейни чарлаан. Мөөрейниң “Спортчу өг-бүле” деп номинациязынга хөй ажы-төлдүг ада Аяс Хертектиң өг-бүлези тиилекчи болган.

  Уруг-дарыының ынак ачазы Аяс Николаевичиге шаңналды Бай-Тайга кожууннуң чагыргазының удуртулгазы байырлыг байдалга тывыскан. Мактал бижиктен аңгыда, адазының уругларынга солун уткалыг болгаш чараш өңнүг номнарны, чигирзиг белектерни, 15 кил манчыны дамчыткан.

  Мөөрейниң кол негелдези ёзугаар ооң киржикчизи өг-бүле хөй ажы-төлдүг, өг-бүлениң эр ээзи амыдырал болгаш ажыл-ишке кызымак, бодунуң күш-ажылы-биле өг-бүлезин, ажы-төлүн азыраар арганы албан тып шыдаар ужурлуг.

  Тээли сумуда чурттап, ажылдап чоруур Аяс Хертек чогум-на ындыг ада. Беш ажы-төлүнүң ынак авазы эрткен чылын чок болган-даа болза, ол уруг-дарыын өскүссүретпейн, оларны чааскаан азырап өстүрүп, өөредип, төлептиг кижилер болур кылдыр кижизидип, спортчу оюннарга хандыкшыдып чоруур.

  Ажыл-ишке шудургу ада “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң 2018 чылда киржикчизи. Төрүүр 200 хойну хүлээп алгаш, оларны күш-шыдалдыг кылдыр азырап, чаш хураганнарны хөйү-биле ажаап алгаш, губернатор төлевилелиниң дараазында киржикчизинге 200 баш төрүүр хойну дамчыдып берген.

  “Үлегерлиг өг-бүле бис” деп республика чергелиг мөөрейниң “Спортчу өг-бүле” деп номинациязынга тиилекчи өг-бүлениң ээзи, ажы-төлүнүң төлептиг ачазы Аяс Николаевичиге болгаш ооң уругларынга амыдырал-чуртталгага, өөредилгеге, ажыл-ишке, спортка чедиишкиннерни болгаш аас-кежикти шаңнал тывысканының байырлыг ёзулалының киржикчилери болгаш Бай-Тайга кожууннуң удуртукчулары күзээн.

  “Үлегерлиг өг-бүле бис” деп мөөрейге хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң киржилгезин эки деңнелге организастаан Тээли сумунуң социал ажылдакчызы Чойганмаа Салчакка күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының Өөрүп четтириишкин бижиин тывыскан.
   
  Реклама