Ус-шевер өг-бүле

  0
  8

  Социал байдалы берге-даа болза, ажыл-агыйжы, кызымаккай кижилерге хууда ажыл-херээн тургузуп, амыдырал-чуртталгазын экижидип ап болурунга күрүнеден дээштиг дуза — социал керээ дээрзин арга-дуржулга көргүскен.

  Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг сумуда Кежик биле Шими Доңгактарның эрес-кежээ өг-бүлези 2020 чылда социал керээ ёзугаар күрүнеден 200 муң рубль деткимчени алгаш, хууда ажыл-херээн чедиишкинниг сайзырады берген. Өг-бүлениң эр ээзи Кежик Доңгак чазанылганың биче мастерскаязын ажыдып, ажылдаарынга херек станоктарны, дараанылга машиназын болгаш өске-даа дериг-херекселди садып алган.

  Кежик Мергенович чазанырынга кончуг салым-чаяанныг ус-шевер кижи. Ыяш материал-биле ажылдаарынга дыка мергежээн мастер кандыг-даа эт-септи чазап шыдаар. Өг-бүлениң херээжен ээзи Шими Сергек-ооловна дааранырынга салым-чаяанныг алдын холдардыг ус-шевер. Идик-хеп дээш кандыг чүүлдерни ол дааравас дээр.

  Оларның чазаныр болгаш даараныр ус-шевер чоруу тыва улустуң шаг-төөгүден бээр чурттап келгени өгнү бүрүнү-биле бүдүрүп үндүреринге дыка таарымчалыг. Ынчангаш өг-бүлениң хууда ажыл-херээниң кол угланыышкыны — национал тыва өгнү кылыры. Кежик Мергенович өгнүң ханаларын, ынааларын, хараачазын, аптара, үлгүүр, орун дээш шупту эт-севин чазаар. Шими Сергек-ооловна өг иштиниң кидистен болгаш пөстерден дериин бүрүнү-биле даарап, каастап турар.

  Доңгактарның кылган өглериниң шынары эки, хевири чараш, көрүштүг боорга, Бай-Тайганың болгаш өске-даа кожууннарның малчыннары, өг хереглээн кижилер болгаш сайгарлыкчылар чагыгларны оларга киирип турар.

  Кежик Мергенович биле Шими Сергек-ооловна дөрт ажы-төлдүг. Ажыл-агыйжы ада-иениң уруг-дарыы база күш-ажылга эрес-кежээ, авазы биле ачазының дузалакчылары.

  Амыдырал-чуртталганың аар-бергезинге чарбыттынып орбайн, боттары кызымак ажылдаарының, күрүнеден дузаны билдилиг ажыглаарының ажык-дүжүүн бо өг-бүле херек кырында бадыткап чоруурлар.

  Реклама