Вакцинацияның темпизин күштелдирер

  0
  4

  Тыва хамчыктыг аарыгның бир хонукта өзүлдези эң-не эвээш 5 регион санынче кирип турар дээрзин Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак чазактың бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан.

  Ол ышкаш хуралга даштыкы чурттардан чанып кээп турар хамаатыларның чамдыызы “Күрүнениң ачы-дуза порталынче” коронавируска анализиниң түңнелдериниң дугайында медээни, ол албан кылыр хемчег-даа болза, үш хонуктуң дургузунда киирбейн турарын демдеглээн.

  “Вакцинацияның темпизин күштелдирери эргежок чугула. Бо хүнде чурттакчы чоннуң 20 хуузу , вакцинаның кээп турар шаа-биле, коронавируска удур тарылганы алган. 60 хардан өрү назылыг хамаатыларже улуг кичээнгейни салыр” – деп, Людмила Салчак чугаалаан.

  Май 9 байырлалында Тиилелге чыскаалының база “Өлүм чок полктуң” киржикчилериниң шуптузунга вакцинацияны организастаарын росхереглелхайгаарал сүмелээн. 60 хардан өрү назылыг чурттакчы чоннуң вакцинацияга киржилгези эвээш болганындан, чыскаалга киириштирбезин саналдаан.

  Реклама