Вакцинацияны шапкынчыдар

  0
  7

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол бөгүнгү аппарат хуралын республикада коронавирус аарыгның байдалы болгаш аңаа удур демиселдиң сайгарылгазындан эгелээн.

  Коронавирус аарыгның чавырылган талазы-биле Тыва Россия Федерациязында чүгээр девискээрлерниң санынче кирип турар-даа болза, ол чүүл бисти канчап-даа оожургатпас ужурлуг деп Шолбан Кара-оол кичээндирген.

  Халдавырлыг аарыгга удур тарылганы республикада оожум чоруп турарынга хамаарыштыр бодунуң дүвүрелин Чазак Даргазы илереткен. Коронавируска удур вакцинаның туңу эмнелге черлеринде чыдарының дугайында медээлер холунда барын Шолбан Кара-оол дыңнаткан. Ол медээлер ёзугаар чүгле Күрүне ачы-дузазының (Госуслуги) порталын дамчыштыр тарылга эрттирер дугайында дилегни 611 кижи киирген, херек кырында оларның 384-ү тарыдып алган. Коронавируска удур вакцинацияны дүргедедирин республиканың удуртукчузу негээн.

  Коронавируска удур тарылгага хамаарыштыр тайылбырны кадык камгалал сайыды Артыш Сат кылган. Эмнелгелерде вакцинаның 852 туңу артканын ол дыңнаткан. Вакцинацияны Бай-Тайга, Эрзин, Кызыл, Тожу, Тес-Хем, Бии-Хем, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Өвүр, Сүт-Хөл кожууннарда шалыпкын чоруп турарын, Кызылдың хоорай поликлиниказы, Каа-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Барыын-Хемчик, Тере-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Чөөн-Хемчик кожууннарда хожудаңгайын база айыткан.

  Садыг төптери дээн ышкаш хөй чон чыглыр черлерге тарылганы организастап болурунуң байдалын шинчилеп көргеш, бир эвес тааржыр болза, ону аңаа чорударын, вакцинацияның кадыкшылга, халдавырлыг аарыгдан камгаланырынга ажык-дузазының дугайында тайылбыр ажылын чурттакчы чоннуң аразынга улам калбартырын Тываның Баштыңы сүмелээн.

  Реклама