Википедияның 20 чылы

  0
  0

  Эки турачыларның тургусканы-биле делегей чергелиг, халас энциклопедия тургузар дээн турамык бодал баштай канчап-даа болдунмас хире болган. Ынчалза-даа ниити ажыл-херекке бодунуң үлүүн халас киирген кижилерниң ачызында, ону боттандырып шыдапкан.

  Тываның чурттакчылары база ол шимчээшкинниң киржикчилери апарган. Википедияже төрээн республиказының, шылгараңгай кижилериниң, тыва чоннуң культуразының, эртеминиң, езу-чаңчылдарының дугайында медээлерни олар киирип турар.

  Википедия 20 чылдаан юбилейин демдеглеп тура, кижилерниң кады ажылдажылгазының күжүн, чогаадыкчы болгаш сонуургак чоруун, эки турачыларның ачызында Википедия тургустунуп келгенин хүндүлеп байырлап турар.

  Реклама