Виктор Көк-оолдуң 115 хары

  0
  2

  Тываның сураглыг шиичизи, улустуң артизи Виктор Шогжапович Көк-оол 1906 чылдың март 1-де Өвүр-Торгалыгга малчын өг-бүлгеге төрүттүнген.

  Кайгамчыктыг салым-чаяанныг оол чонунуң аразынга доругуп, оларның чугаа-соодун, чогаалдарын дыңнап чораан. Чажындан тура Өвүрге алдаржаан Бүдүргей, Дойлаар-оол, Ырлаар-Уртунчап деп тоолчу, ыраажы кижилерниң уран сөзүн дыңнап өскен.

  Көк-оолдуң авазы сураглыг хам чораан. Ынчангаш чогаалчы болгаш артист хамнарның алгыжының чечен дыл-домаан дыңнап, көрүп, сөөлүнде барып шиилеринге чуруп, сценага ойнап көргүскен.

  Эрткен 100 чылдың Тывага төөгүлүг болуушкуннары Виктор Көк-оолдуң салым-чолунга дыка салдарлыг болган. 1925-1928 чылдарда Тываның Араттың Революстуг шерииниң дайынчызы, взвод командири. 1928-1932 чылдарда Чөөн чүк улустарының коммунистиг университединге (КУТВ) өөренип тургаш, артист талантызы ажыттынган. Ону дооскаш, Тыва Арат Республиканың культура албан черлеринге даргалап ажылдаан.

  1934 чылда Москваның А.В. Луначарский аттыг күрүнениң театр институдунче тускай билиглерин бедидери-биле ону өөредип чоруткан. Театр институдунга болгаш КУТВ-ка өөренип алган билиглери, дуржулгалыг башкыларның, алдарлыг артистерниң лекциялары чогаалчыга дыка улуг орукту ажыткан.

  В. Көк-оол тыва театрның сценазынга алдан ажыг аңгы-аңгы рольдарны ойнааш, көрүкчүлерниң сонуургалын оттуруп чораан. Ооң-биле чергелештир чүгле артист, башкы, чогаадыкчы эштериниң сүмелекчизи эвес, а тыва литературага ооң ады шиичи болуп кирген.

  Драматург, артист, шүлүкчү, композитор, тыва радионуң баштайгы дикторларының бирээзи Виктор Шогжапович Көк-оолдуң ады “ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери” деп номче киир бижиттинген.
  Тываның национал хөгжүм-шии театры РСФСР-ниң алдарлыг артизи Виктор Көк-оолдуң адын чоргаарал-биле эдилеп чоруур. Ооң өлүм чок “Хайыраан бот” деп шиизи-биле театр сезонун чыл санында ажыдып турган.

  Реклама