Владислав Ховалыг: Ачамның чагыын күүседип чоруур-дур мен

  0
  3

  Бөгүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Тыва дыл болгаш амгы үе» деп VI шуулганга киржип, тыва дыл башкыларынга, эртемденнерге, чогаалчыларга, культура ажылдакчыларынга болгаш чыглып келген аалчыларга байырын чедирген.

  – Төрээн дылымга бодумнуң хамаарылгам дугайында, ооң ажыглалының дугайында чугаалап көрейн. Бодум хуумда төрээн дыл өг-бүледен эгелээр деп бодалды кончуг шын деп санаар мен. Мээң ачам башкы кижи. Ол бисти төрээн дылын, чаңчылдарын, төөгүзүн билир ужурлуг деп кижизидер чораан. Бис база өөм ишти-биле чеже-даа ажыл-агыйда, өөредилгеде орус дыл колдап турар болза, өг-бүлевиске төрээн тыва дылывыска чугаалажыр деп чаңчылды быжыглап алган бис. Уйнуктарывыс база өгге тыва дылга чугаалажырын көргеш, ачамның чагыын күүседип чоруур-дур мен деп бодап келгилээр мен.

  Хүннүң-не чаартынып, өскерлип, сайзырап турар үеде тыва дылдың байдалы шынап-ла нарын апарган. Чонувус колдуу тыва, орус, даштыкы сөстерни холуп чугааланыр апарганын үргүлчү көрүп тур бис. Ол чүүл төрээн дылывысты арыг камгалап арттырарынга шаптыктап, харын-даа айыылды тургузуп турарын шупту билип турар болгай бис.

  Ындыг-даа бол тыва дыл талазы-биле баштайгы шинчилел ажылдарын чорудуп, ооң башкылаашкынының талазы-биле эртем ажылдарын кылып, аныяк ѳскенни тѳрээн дылынга ѳѳредиринге канчаар-даа аажок улуг үлүг-хуузун бистиң эртемденнеривис киирип турарлар. Шак бо айтырыгны башкылар, эртемденнер чоннуң киржилгези, сонуургалы чокта шиитпирлээри берге болур. Бистен хѳй-даа чүүл негеттинмейн турар – ажы-төлүвүске ёзулуг арыг, каас-байлак тыва дылда бижиттинген улустуң тоолдарын, уран чогаалдарын номчуп бээр болзувусса, ол улуг базым-дыр деп бодаар мен.

  Төрээн дылывысты чоргаар эдилеп, нептередип, салгалдан салгалче дамчыдып бээривис чүгле боттарывыстан хамааржыр – деп, Чазак Даргазы чугаалаан.

  Тыва дыл хүнүнге тураскааткан чылдың эртип турар чаңчылчаан шуулганга республиканың эртемденнериниң болгаш педагогика каттыжылгазының саналын Владислав Ховалыг деткип, тыва дыл талазы-биле күрүне инспекторунга Национал школа хөгжүдер институттуң директору Сайзана Товууну томуйлаанын чарлаан.

  Чазак Даргазы тыва дыл болгаш чогаал башкыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан.

  Чуруктарны Александр Ензак тырттырган

  Реклама