Владислав Ховалыг бирги аппарат хуралын эрттирген

  0
  1

   Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүн, апрель 12-де, бир дугаар аппарат хуралын чазак кежигүннери-биле эрттиргеш, аңаа ажыл-чорудулгазының сорулгаларын демдеглээн.

  — Бөгүнгү аппарат хуралын чурта бир онзагай болуушкун – 60 чыл бурунгаар кижиниң октаргайже бирги ужудуушкуну болган хүнде эгелээривис бо. Ол онзагай байырлал-биле шуптуңарга байыр чедирип тур мен! Бистер ам бодунда космосче ужутпас-даа болзувусса, ажыл-иживиске, салып алган сорулгаларывыска тодаргай бедиктерни чедип алыр ужурлуг бис — деп, Владислав Ховалыг аппарат хуралын эгелээн.

  Аппарат хуралында планда кирген айтырыгларны 11 шакка чедир көргеш, улаштыр оралакчыларынга боттарының хуралдарын 13 шакка чедир эрттирерин сүмелээн. Бо айтырыг кожууннарның чагырга даргаларынга болгаш баштыңнарынга база хамааржыр дээрзин ол демдеглээн. Чүге дизе организацияларның болгаш сумуларның удуртукчуларын кожуун төптеринге орайга чедир тутпазы-биле.

  Реклама