Владислав Ховалыг тудуг объектилерин хынаан

  0
  5

  Бөгүн Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг тудуг объектилеринге – солагай эрикте дачаларда школага, демир-бетон кылыглар бүдүрер заводка, Бай-Хаакская кудумчузунда база Спутник суурда туттунуп турар уруглар садтарынга чедип чораан. Тудуг объектилери-биле таныжылганың үезинде Владислав Ховалыг солагай эрикте дачаларда школа 95 хуу белен, ынчангаш чөпшээрел болгаш лицензия докумнетилерин өй-шаанда алыры-биле ону сентябрь 1-ге чедир ажыглалга киирери чугула дээрзин демдеглээн. Ылаңгыя чылыдылга системазын база вентиляция хоолайларының ажылын хынаары, школа девискээриниң чаагайжыдылгазын эгелээри эргежок чугула деп ол демдеглээн.

  – Мында 2 муң хире школа назынныг уруглар чурттап турарын билир бис. Хоорайда школаларга канчап чедип алырыл деп чидиг айтырыг оларны дүвүредип турар. Ындыг болганда, сентябрь 1-де ол уруглар бажың-балгадындан шоолуг ыравайн, бодунуң микрорайонунда школага парта артынга олурган турары тоң чугула. Аңаа херек кол дериг-херекселдерни садып алган, материалдар четчири-биле бар. Мен бодаарымга, чоокку үеде ажылдар доостур, чүгле чаагайжыдылга хемчеглери артып каар хире-дир. Ону база сайгарып чугаалаштывыс, планның төлевилелин көрдүвүс. Ажылдарны кылып күш четтигиптер бис деп бодаар мен, күш четтигер ужурлуг бис. Россияның Чазак Даргазы кандыг негелде, хуусаа салганын шуптуңар билир силер. Бис ол даалганы албан күүседир хүлээлгелиг бис –деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

  Ооң соонда Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Сергей Уюсовтуң удуртуп турары «Восток» КХН-ге чедип, бүдүрүп үндүрүп турар демир-бетон кыдыгларынынң хемчээли-биле таныжып, ында ажылчыннар-биле ужурашкан. Боттуң тудуг материалдарын үндүрүп эгелээрге, республикага чуртталга оран-савазының дөрбелчин метриниң өртээ кудулап, улус-чон чаа бажың-балгатты садып алыр шинектиг апаар деп ол демдеглээн.

  «Ук объектини Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң Амы-хууда программазының иштинге боттандырган. Меңээ, ажыл-ишче чаа шымныгып кирген кижиге, бо төлевилелди чедиишкинниг боттандырган киржикчи-биле арын көржүп ужуражыры солун-дур» – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

  Мооң мурнунда «Восток» КХН «Демир-бетон кылыгларының бүдүрүлгезин организастаары» төлевилелдиң талазы-биле конкурстуң тиилекчизи болганын сагындырып каалы. ТР-ниң Тудуг яамызы ук организация-биле дугуржулганы чарган турган.

  Туттунуп турар уруглар садтарынга хамаарыштыр Владислав Ховалыг ооң тудуун тулган эки кылыры эргежок чугула дээрзин айтып, харыысалгалыг органнар онза кичээнгейни ооң шынарлыг күүселдезинче углаар ужурлуг деп медеглээн. Дараазында удаада тудугда ажылдарның канчаар чоруп турарын хынап эвес, а ону РФ-тиң Чазак Даргазының айыткан хуусаазында хүлээп алыр дээш келирин Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр күүседип турар кижи дыңнаткан.

  Чуруктарны Чингис Саая тырттырган

  Реклама