Ёзулал эрттирер черлерниң харын аштаан

  0
  1
  Ёзулал эрттирер черлерниң харын аштаан

  Кызыл хоорайда «Саң салыр» ёзулал эрттирер черлерниң харын аштаан.

  Даң бажы адып, чер чырып турар үеде Инек чылын уткуур саң салыр ёзулалды Кызылдың үш аңгы черлеринге шажын ажылдакчылары эрттирер.

  Ёзулалдар Дөгээ даанга, Национал паркка, «Кадарчы» тураскаалының чанынга болур. Солагай эрик кыдыында дачаларның девискээринге «Ганден Чойпелинг» хүрээзиниң чоогунга саң салыр ёзулалды база организастаар.

  Февраль 12-ниң хүнүнде «Кызыл хоорай транспорту» МУБ-туң автобустары пассажирлерни ёзулал болур черлерге чедирип эгелээр. Автобустарның үе-шагын, маршрудун https://vk.com/mkyzyl_100?w=wall-77016543_57168 сайтыда чарлап каан.

  Айыттынган черлерниң хөртүк харын «Чаагайжыдылга» бүдүрүлгезиниң, «Суугу» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң техниказы дүүн, бөгүн аштап турар. Ёзулалдың болур черинден аңгыда, автомашина болгаш хөй-ниити транспортун тургузар черлерниң харын аштаары эргежок чугула.

  Сарыг шажынның ай чурагайы-биле чаа чыл уткуур ёзулалга киржип турар кижилерниң саны чылдан чылче көвүдеп турар.

  Реклама