Ырак-узак черлерже оруктарда

  0
  0

  Тываның тайгаларында болгаш ооң чоогу черлерге хар бо кыжын элээн кылын кылдыр чагган. Ынчангаштың ындыг девискээрлерде ырак-узак чурттакчылыг черлерже болгаш малчыннарның кыштагларынче оруктарның кылын хардан ашталгазын, тус черлерниң эрге-чагыргалары “Орукчу” кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел-биле дугурушкаш, чорудуп турар.

  Мөңгүн-Тайга эң ылаңгыя кыжын хат-шуурганныг болгаш, чагган харны хөртүктелдир хадып кааптар. Ынчангаш суурлар аразында болгаш малчыннарның кыштагларынче оруктарны кыжын хөртүктерден ашталгазын албан кылыры чугула. Ак-Хөл болгаш Мозага деп черлерде кыштагларже оруктарны “Орукчу” КХН аар машина-техника-биле аштаан.

  Бии-Хем кожууннуң девискээри Саян сыннарының эдээнде чыдар болгаш, маңаа хар кыш санында-ла кылын кылдыр чаар. Тарлаг биле Хүт суурларже, малчыннарның кыштагларынче оруктарның ашталгазын “Восток” кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң машина-техниказы-биле чоруткан.

  Туран хоорайның чурттакчылары кудумчуларда кылын харны аштавайн турарының дугайында хомудалдарны кожуун чагыргазынга кииргеннер. Р-257 федералдыг орукту хардан аштап турар “Восток” КХН-ниң машина-техниказын Туран хоорайның кудумчуларында харны аштаарынга болгаш үндүр сөөртүрүнге хаара туткан. Бо ажылдарга Туранның машина-техникалыг сайгарлыкчыларын база киириштирген.

  Реклама