Ыракта Тере-Хөлче үнүүшкүн

  0
  1

  Республиканың Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының ажылдакчылары тайга-сыннар ажылдыр чыдар Тере-Хөл кожуунче узун орукче үннеринге белеткенип турар. Оларның кол сорулгаларының бирээзи – Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Тере-Хөл кожуунче Шагаа бүдүүзүнде чоруур эмчилер, мал эмчилери, культура ажылдакчылары дээш өске-даа специалистер бар комплекстиг үнүүшкүннүң киржикчилериниң кылын харлыг, кадыр-берт орукка озал-ондак чок чоруун хандырары.

  Тере-Хөл кожууннуң үш сумуларының чурттакчыларының элээн хөйү-биле малчын кыштагларда чурттап, ажылдап чоруурлар. Оларның аалдарының аразы, чоок-ла дизе, 20-30 километр. Оруктарның байдалы база эң ылаңгыя кышкы үеде дыка берге. Ынчангаш республиканың Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының ажылдакчылары Тере-Хөл кожуунче үнүүшкүнге дыка шыңгыы болгаш хынамчалыг белеткенип турар.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: “Малчыннарның кыштагларынче үнүүшкүннер селгүүстээшкин эвес, оларга ажыктыг болур ужурлуг” – деп айытканындан Тере-Хөл кожуунче комплекстиг үнүүшкүн ыракта кожууннуң чурттакчыларынга өөрүнчүг болгаш ажыктыг болуру олардан база хамааржырын камгалакчылар дыка эки билип турар.

  Республиканың төп девискээринден ыракта, агаар-бойдузу кадыг Тере-Хөлге чүгле шыдамык, ажыл-ишке эрес-шудургу кижилер чурттап, ажылдап шыдаар. Ынчангаш бо кожуунга херек специалистер чедишпес, эң ылаңгыя эмчилер кончуг херек. Кижилерге оларның кадыкшылы чугула болганда, Тере-Хөл кожууннуң малчыннарының кыштагларынга чедип, оларның кадыкшылын шинчилээринче, болур-чогуур эмчи дузазын чедиреринче, ажыктыг арга-сүмени бээринче улуг кичээнгейни комплекстиг үнүүшкүннүң киржикчилери угландырар.

  Бо чугула ажылдар Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының ажылдакчыларындан база дыка хамааржыр. Олар айыыл-халаптан камгаланырының дугайында тайылбыр ажылын база кожуун төвү Кунгуртугнуң болгаш сумуларның чурттакчы чонунуң ортузунга үнүүшкү үезинде чорудар.

  Реклама