Ыттар айыылы

  0
  19
  Ыттар айыылы

  Черлик ыттарның кижилерже халдаанының дугайында медээлер республиканың массалыг информация чепсектеринге бо-ла көстүп кээр апарган.

  Март 1-де Кызыл хоорайның чоогунда солагай талакы дачаларының девискээринге мага-боду улуг ыттар херээжен кижиниң хол-будун хол-будун чаза соп ызырып каапкан, март 17-де Чаа-Хөл суурнуң эмнелгезиниң чанынга бызааның будун тояанчы ыттар чаза соп каапкан, Улуг-Хем кожууннуң Иштии-Хем суурга улуг назынныг херээжен кижиниң холун ыт ызырган дээш өске-даа медээлер бар. Хөөредир чүве болза, Тываның кырынга ыт айыылы диргелип келген деп болур.

  Дириг амытаннар камгалалының “Хатико” хөй-ниити организацияның медээлери-биле алырга, республикада үш муң ажыг тояанчы ыттар бар. Олар эң ылаңгыя бичии ажы-төлге дыка айыылдыг апарган. Ынчангаштың чамдык кижилер черликсирээн тояанчы ыттарны чок кылырының шиитпирлиг хемчеглерин алырын негеп, ыттарны адып кырарының совет арга-дуржулгазын сактып турарлар.

  Тайгада элик, сыын дээш өске-даа черлик амытаннарны аңнап, адар чөпшээрелди берип тургаш, кижилерге айыылдыг апарган ыттарны чок кылырынга чөпшээрелди бербейн турарынга таарзынмайн турарлар база бар. Бир эвес тояанчы ыттарга хамаарыштыр кээргелдиг хемчеглерни шиитпирлии-биле ап чорутпас болза, ыттарны чажырып адып өлүрер, хораннаар “улусчу шимчээшкин” тыптып кээп болурунуң байдалы хөөп орарын социологтар болгаш психологтар сагындырып турар.

  Тываның девискээринде үш муң ажыг тояанчы ыттарны 2021 чылда тударынга, хоргадал черлеринге тургузарынга, акталаарынга 5 сая 391 муң рубльди үндүрүп берген. Ол акша-биле ыттар айыылын канчаар чайладырының аргаларын дириг амытаннар камгалакчылары, Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырының, Көдээ ажыл-агый яамыларының, прокуратураның ажылдакчылары дээш тояанчы ыттар айтырыынга хамаарылгалыг өске-даа организацияларның төлээлери чугаалажып көргеннер. Эки түңнелдерни берип болур чиге аргаларны олар сүмелеп шыдавааннар. Ынчалза-даа тояанчы ыттарның кижилерге айыылы барын олар демдеглээннер – ону эки чүүл деп болур.

  Реклама