Ыттар көвүдээрге…

  0
  0
  Таңды кожууннуң болгаш ооң төвү Бай-Хаак суурда ыттар көвүдээш, бөлүк-бөлүү-биле маңнажып чоруур, кудумчуларда кижилерге, эң ылаңгыя бичии ажы-төлге айыылдыг, оларже шоглаан-даа таварылгалар бар апарган.

  Кожуун чагыргазы чыл эгезинде хууда сайгарлыкчы Э.Н. Ондар-биле Таңды кожууннуң девискээринде ээлери чок ыттарны тудар болгаш тускайлап аңгылаан девискээрге тургузарының дугайында 1 чыл хуусаалыг дугуржулганы чарган. Хууда сайгарлыкчы бо ажылды эгелээн.

  Таңды кожууннуң суурларында бөлүк-бөлүү-биле тояап чоруур ыттар шупту ээлери чок эвес, оларның хөй кезииниң ээлери бар дээрзи билдингир. Дириг амытаннарның ээлери боттарының ыттарын тудар болгаш азыраар талазы-биле чурумну сагывайн, хоойлу-дүрүмнүң негелделерин күүсетпейн турар.

  Хууда сайгарлыкчы ээлери чок ыттарны тудар болгаш тускайлап аңгылаан девискээрге тургузар талазы-биле ажылды чорудуп турда, ыттарның ээлери-биле маргылдаалыг байдалдар тургустунмазын дээш, хамаатылар боттарының ыттарын халдавырлыг аарыглардан тарып, боштунмас кылдыр багга тургузарынче хамаатыларны тус черниң эрге-чагыргалары чарлап турар.

  Ыттарны тударының болгаш азыраарының негелделерин ээлери күүсетпээни, оларның ыттары кижилерни кемдеткени дээш, хамаатылар административтиг, харын-даа мырыңай кеземче херээнге онаажып болурун ол чарлалдарда сагындырып каан.
  Реклама