Ыттардан кым камгалаарыл?

  0
  3

  Кызыл хоорайның адаа талазында солагай талакы дачаларның девискээринден эккелген 35 харлыг херээжен кижи өлгениниң дугайында медээ март айның 1-ниң хүнүнде дүнекиниң 11 шак үезинде Кызыл хоорайның иштики херектер эргелелиниң дежурный кезээнче медицина албан черинден кирген.

  Бо болуушкунга хамаарыштыр истелгени Россияның истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчылары ол-ла дораан чоруткан. Ооң түңнелинде март 1-ниң кежээ 9 шак үезинде республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң дүрген дуза чедирер салбырынче холдары болгаш буттары чаза соп каан балыгларлыг херээжен кижини солагай талакы дачаларның девискээринден эккелгени, дүрген эмчи дузазын чедирип турда, ол херээжен кижи чок болганы илерээн.

  Херечи кижиниң чугаалааны-биле алырга, херээжен кижи үш ытка ызырткан. Истелге органнарының ажылдакчылары херээжен кижиниң ыттарга ызырткан черни шинчилеп, ол чоокта дачаларны кезип тургаш, ыттарның ээлерин дилеп тыпкан. Херечи кижи ыттарның даштыкы хевири танаан. Ыттарның ээлерин дилеп тыпкан үеде оларның үш ыды багда эвес болган.

  Амгы үеде бо коргунчуг херектиң истелгезин уламчылап, херээжен кижиниң хол-будун чаза соп каапкан ыттарның ээлерин ылаптыы-биле тодарадыр, буруузун бадыткаар ажылды истелге органнары чорудуп турар.

  Кызыл хоорайда болгаш ооң чоок кавызында дачаларда ыттарга кижилер, бичии уруг-дарыг ызыртканын дүрген дуза чедирер медицина албан черлери бадыткаан таварылгалар бар.

  Хоорайның чурттакчыларын, эң ылаңгыя бичии ажы-төлдү бөлүк-бөлүү-биле хоорайда тояап чоруп турар ыттардан камгалаар, оларның санын эвээжедири-биле шиитпирлиг хемчеглерни ап чорударын негээн билдириишкиннер мэрияже хөйү-биле кирип турар.

  Ыттарын сула салбас, баглаар деп тайылбыр ажылы, ыттарын сула салганы дээш элээн хөй акша түңнүг торгаалдар-биле коптактаашкыннар ам дээрезинде көскү түңнел чок болуп турар.

  Кызыл хоорайда болгаш кожууннарда бөлүк-бөлүү-биле сула тояап чоруп турар ыттарны тудуп, азырал черлеринге ажаап-дежээр, оларны чазаар, ыттарга ээлерни тывар деп идеяга чурттакчы чоннуң хамаарылгазы чаңгыс аай эвес. Чамдык кижилер бо идеяны күрүнениң акша-төгериин самчыгдаар дээни-дир деп каразып турар.

  Кандыг хемчеглер сула тояап чоруп турар хөй санныг ыттардан кижилерни, эң ылаңгыя бичии ажы-төлдү камгалаарыл?

  Реклама